Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Målen i avfallsplanen

Avfallsplanen har 4 st målområden som har underliggande mål som ska vara uppnådda till 2019.

Minska avfallet och nedskräpningen

Under målet "Minska avfallet och nedskräpningen" finns delmål som rör källsortering av hushållsavfall och där med jämförligt avfall från verksamheter så som restauranger och storkök. Exempel på delmål under detta mål är:

 • Möjlighet finns att lämna saker
  till återbruk på återvinningscentralen.
 • Minskad nedskräpning.
 • Minskat matsvinn i
  kommunens verksamheter.

Avgifta kretsloppet

Att få bort farliga ämnen ur kretsloppet är en viktig del i avfallshanteringen. Att källsortera detta och sedan lätt
kunna lämna materialet på rätt sätt är viktigt då farligt avfall är mycket svårt att skilja ut senare i hanteringskedjan.

Exempel på delmål under detta mål är:

 • Andelen farligt avfall (inklusive el-avfall) i kärlavfallet ska minska från 2015 till 2019.

Något som är väldigt viktigt ur miljösynpunkt är insamlingen av farligt avfall inklusive elektronikavfall.

Samlaren för glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik finns i 4 butiker i Karlskoga:
- ICA Maxi
- Ö&B
- Willys
- Coop Forum

Givetvis kan du även lämna farligt avfall och elektronikavfall på Mosserud eller vid de mobila mottagningarna av farligt avfall som Renhållningsbolaget ställer upp vid vissa återvinningsstationer några gånger per år.

Utnyttja avfallet som resurs

En viktig del i avfallshanteringen är att hantera så mycket avfall som möjligt som resurser istället för ett problem. På så sätt maximeras miljönyttan i hanteringen. En synergieffekt kan bli att kostnaderna för omhändertagande kan bli lägre.

 • All latrin ska hanteras i lokala kretslopp på den plats där den uppkommer.
 • Andelen förpackningar, tidningar och matavfall i den gröna tunnan (restavfallet) har minskat från 2015 till 2019.
 • Fastighetsnära insamling bör finnas vid alla flerbostadshus.

Planera och samverka för långsiktigt hållbar avfallshantering

 • Avfallstaxan ska vara utformad så att den styr mot de bästa lösningarna ur miljö och arbetsmiljösynpunkt.
 • Den regionala samverkan har
  utvecklats och leder till samordningsvinster på flera plan.
Uppdaterad 2017-01-02