Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Buller

Buller är ett växande miljöproblem. Om du känner dig störd av buller, prata med den som ansvarar för att det bullrar. I första hand ska man vända sig till den som ansvarar för den verksamhet där bullret uppstår.

Om man inte får någon reaktion så vänder man sig till miljökontoret. Där görs sedan en bedömning om klagomålet är berättigat eller inte och kan eventuellt kräva åtgärder för att minska bullret.

Via miljöbalken (SFS 1998:808) kan bland annat Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer (SOSFS 1996:7 M) samt Naturvårdsverkets allmänna råd om industribuller (SNV RR 1978:5 rev. 1983) tillämpas. Efter miljöbalkens införande gäller den så kallade omvända bevisföringen som innebär att den som bedriver en verksamhet skall visa att den inte stör närboende eller miljön i övrigt.

Vad är buller?

Buller definieras som icke önskat ljud. Buller mäts som ljudstyrka eller ljudtryck och enheten är decibel. Vid bedömning av buller tas bl.a. hänsyn till mottagningsförhållanden, människans känslighet samt om bullret sker tillfälligt under en begränsad tid. Vid bedömning av åtgärd tar man hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Olika typer av buller

Buller bedöms olika om det har sitt ursprung från fast eller rörlig källa. Fasta källor är till exempel industrier, fläktar, cirkulationspumpar, med mera. Rörliga källor till buller kommer från vägar, järnvägar och flygleder. I sitt eget hem kan man även störas av buller från bland annat. grannar, tvättstugor eller tillfälliga verksamheter som till exempel. musikevenemang. Bullret från en trafikled varierar mycket vid olika tidpunkter beroende på trafikens täthet och sammansättning. Bullrets storlek uttrycks antingen som ett medelvärde under en tidsperiod och kallas då ekvivalent ljudnivå eller som en maximalnivå för till exempel enstaka passerande fordon.

Vem mäter buller?

Det är verksamhetsutövares ansvar att med hjälp av sakkunniga konsulter mäta hur bullerstörande deras verksamhet är. Med hjälp av dessa mätningar tas sedan beslut om ett klagomål är berättigat eller inte och om åtgärder är befogade. Miljökontoret utför själva inga bullermätningar.


Uppdaterad 2018-10-03