Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Borrning för bergvärme

Värmepumpar

Intresset för att installera värmepumpar som utvinner värme ur luft, mark eller vatten är stort och ur miljösynpunkt positivt då energiförbrukningen minskar och att värmepumpen många gånger ersätter uppvärmningsformer med större negativ miljöpåverkan. Men en värmepump kan även innebära viss risk för att miljön påverkas negativt, bland annat kan grundvattnet påverkas.

Anmäl värmepump

Med anledning av de risker som finns ur miljösynpunkt har man infört en generell anmälningsplikt för anläggningar som utvinner värme ur mark eller sjö. Den som planerar att anlägga en värmepump ska göra en anmälan till miljökontoret i god tid innan anläggningen installeras. Finner vi att installationen på något sätt är olämplig, t ex belägen inom skyddsområde för vattentäkt eller har ett köldmedium som inte längre är tillåtet, kan kommunen meddela förbud mot att installera anläggningen.

Till anmälningsblanketten ska bifogas en tomtkarta där följande framgår

  • Borrhålets eller kollektorslingans placering
  • Fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, sjöar och vattendrag
  • Egen vattentäkt och avloppsanläggning
  • Övriga vattentäkter och avloppsanläggningar belägna inom 50 m från planerad värmepumpsanläggning.

Om borrning ska ske inom 10 m till närmaste granntomt krävs även att en grannintyg skickas med anmälan.

Observera att det är ditt ansvar att ta reda på placering av el-, tele-, data-, vatten- och avloppsledningar, cisterner, tunnlar etc som kan beröras av din värmepumpsanläggning.

Kartmaterial med ledningar går att få från Karlskoga Energi & Miljölänk till annan webbplats som ni når på
0586-750 100.

Avgift

I samband med anmälan debiteras en handläggningsavgift enligt gällande taxa. För närvarande är avgiften 950 kr för normalstora värmepumpar (upp till 20 kW) och som är placerade utanför vattenskyddsområde.

Oljecistern som tar ur bruk

Vid installation av uppvärmningssystem baserade på berg- sjö- eller jordvärme är det vanligt att den gamla oljepannan och cisternen inte längre används och därför tas ur bruk. Fastighetsägaren/cisternägaren är skyldig att anmäla detta till miljökontoret.

Radon och försämrad ventilation

Vid byte av uppvärmningskälla från fastbränsle eller olja till värmepump kan ventilationen och uppvärmningen i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått behöva förbättras. Även ventilationen i övriga huset kan behöva ses över om huset har självdragsventilation. Försämrad luftomsättning kan även medföra ökad radonhalt och därför är det att rekommendera att göra radonmätning i hus som ligger inom riskområde för radon eller där tidigare mätningar påvisat radon.

Uppdaterad 2017-01-04