Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Samrådsunderlag för Vattenverksamhet vid Aggerudsviken

Här finns samrådsunderlaget för Aggerudsviken som du som berörd granne fått hem ett brev om. Du har nu möljlighet att fram till 18 juni att lämna din synpunkt.

Samrådsunderlaget är en del av tillståndsprocessen och tas fram för att myndigheter, berörda och allmänhet ska kunna bilda sig en uppfattning om den planerade verksamheten, och samtidigt ges möjlighet att inlämna synpunkter och frågor till Karlskoga kommun.

Du som har fått hem ett brev i brevlådan är berörd granne till Aggerudsviken och har därför möjlighet att lämna synpunkter. Sista dag att lämna synpunkter är 18 juni.

Dokument

Samrådsunderlag - Vattenverksamhet vid Aggerudsviken, Möckeln i Karlskoga kommunPDF

Brevet som skickats till berörd grannePDF

Kontaktuppgifter för att lämna dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter eller ställa frågor om den föreslagna verksamheten via följande kontaktvägar:

0586-610 00 Servicecenter, Karlskoga kommun
kommun@karlskoga.se

Om ni vill lämna ett skriftligt samrådsyttrande, var vänlig sänd brev till

Sweco Environment
Att: Albin Månsson
Fredsgatan 14, Box 214
701 44 ÖREBRO
eller mejla albin.mansson@sweco.se, gärna med ärenderubrik Samråd Aggerudsviken

Bakgrund

Karlskoga kommun har behov av fler attraktiva bostadstomter. I översiktsplanen
från år 2011 pekar kommunen ut att nybyggnation av flerfamiljshus och radhus bör ske genom förtätning samt att centrala lägen i stadskärnan och lägen med anknytning till vatten prioriteras.

Aggerudsviken och Aggerudsudden är ett sådant prioriterat område, med god potential att erbjuda ett mycket attraktivt boende. Området har detaljplanelagts för ett
30-tal bostäder, varav 3 radhus står färdiga idag.

För att möjliggöra de tre detaljplanernas intentioner med strandtomter för
nya hus, måste en schakt- och muddringsentreprenad genomföras. Arbetet
omfattar så kallad vattenverksamhet, vilket är en tillståndpliktig verksamhet
enligt miljöbalken. Karlskoga kommun har därför inlett en process med
att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Uppdaterad 2017-05-31