Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Hur vill du att dialogen ska se ut?

Sammanfattning från 14/2 2013

Torsdagen den 14 februari 2013 gav sig Karlskogas politiker ut i några av de stora matbutikerna för att ha en ”dialog om medborgardialogen” med medborgarna. Utifrån tre frågeställningar diskuterades det kring vilka frågor man vill vara med att diskutera och påverka, vilka förutsättningar som ska finnas för att man ska känna sig delaktig, och till sist på vilket sätt man vill föra fram sin åsikt.

Många intressanta uppslag

Se sammanställning av inkomna förslagPDF

Resultatet av de inkomna synpunkterna gav många intressanta uppslag, tankar och idéer på hur dialogen behöver se ut för att karlskogaborna ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att vara med. De frågor som de flesta ville vara med och påverka om var utformningen av Alfred Nobels torg där många vill ha mer liv och rörelse och många gav även förslag på hur det skulle kunna se ut. Frågor som rör vård & omsorg och skolan var också vanligt förekommande som tänkbara ämnen för medborgardialogen. Medborgarna tog även upp frågor sett ur ett större perspektiv, exempelvis ungdomsarbetslöshet och hur Karlskoga marknadsför sig i landet.

Konkreta förslag

En del förslag på frågor var mer av karaktären direkta förslag eller önskemål, exempelvis upprustade frilufts- och skidspår, grillplatser och annat inom sport och fritid. Avgifter på bussarna fanns också med bland synpunkterna.

De konkreta förslagen kommer att tas om hand på respektive förvaltning inom kommunen.

Webb, mejl och möten med politiker

Tänkbara forum för hur dialogen ska föras gav förslag på allt mellan webbaserad dialog till stormöten. Det vanligaste svaret var att kunna lämna synpunkter via webben, men många uppskattade också initiativet att kunna möta politiker ansikte mot ansikte i en vardaglig miljö.

Information före och återkoppling efter viktigt

De viktigaste förutsättningarna som togs upp för att man ska känna sig delaktig bygger mycket på god information och återkoppling. Man vill veta om och när tillfälle för dialog ges, och sedan veta hur det gick med eventuella förslag och åtgärder. 

Fortsatt arbete för att göra medborgadialog till ett systematiskt verktyg

Resultatet av den här dialogen vägs nu ihop med ett arbete som tidigare gjorts bland politiker och tjänstemän inom Karlskoga kommun. De har också varit med och lämnat sina synpunkter och tankar på hur medborgardialog ska bli ett regelmässigt inslag i beslutsprocessen för politiska beslut. Under mars är det tänkt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ställning till hur Karlskogas principer för medborgardialog ska se ut.

Aktuella frågor för medborgardialog

När det gäller frågor för medborgardialog som redan är planerade är det Torgets utformning och bibliotekets roll i samhället. Medborgardialoger omkring dessa ämnen kommer att genomföras under året.

Uppdaterad 2013-10-23