Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige är den högsta beslutade instansen i Karlskoga kommun.

Till dig som förtroendevald

Här har vi samlat viktig information till dig som är förtroendevald i Karlskoga kommun. Detta gäller oavsett vilket/vilka uppdrag du har.

Information som gäller specifikt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna hittar du under länken Nämnder

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Stora delar av arbetet i kommunfullmäktige regleras av kommunallagen (KL). Det är lagkrav på att kommunfullmäktige ska ha en arbetsordning, vilken innehåller ytterligare föreskrifter för kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunallagen reglerar vilka delar som måste framgå av arbetsordningen för kommunfullmäktige. Till exempel måste antalet ledamöter i kommunfullmäktige, rätten att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och förfarandet vid omröstningar framgå av arbetsordningen. Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om kommunfullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdfPDF

Arvode och ersättning

Som förtroendevald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag samt ersättning för eventuell förlorad arbetsförtjänst och resekostnader i samband med uppdraget.

För att arvode ska betalas ut måste du lämna in blankett för arvodering, där det framgår vilket möte du deltagit i samt vilka tider du du deltagit i mötet.

För att begära annan ersättning krävs att du fyller i separata blanketter och lämnar in dessa. För frågor om arvode och ersättningar kontakta berörd nämndsekreterare.

Arvodesbestämmelser och ekonomiska kompensationer till förtroendevaldaPDF

Arvoden och ersättningar - blankettPDF

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån.pdfPDF

Belopp 2018 års utbetalningar.pdfPDF

Efterlevandeskydd och familjeskydd - blankettWord  

Sammanträdesarvoden 2017.pdfPDF

Förslag på ny förtroendevald.pdfPDF

Uppsägning av förtroendemannauppdrag.pdfPDF

Utbetalning av låga pensionsavgifter år 2017PDF

Pension - blankettWord

Sjukpension - blankettWord

Dokumentation från utbildningar och föreläsningar

Allmänt material

Introduktion för politikerPDF

Föreläsning Hat och hot mot förtroendevaldaPDF

Utbildning om kommunfullmäktige för partiföreträdare

Information om val 2018 till partiföreträdarePDF

Utbildning surfplattor januari 2015PDF

Workshop surfplattor februari 2017

Presentationsmaterial från omvärldsdagen 12 januari 2018

BoinflytandePDF - Ann Hermansson Alm, Peter Vogler och Patricia Eriksson, Karlskogahem

I en värld av förändringPDF - Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet

Filmad kortvariant av Hans Abrahamssons föreläsninglänk till annan webbplats

Former för medborgardialog i en ny världPDF - Lena Langlet, SKL

Länk till SKL för mer information om medborgardialog och delaktighetlänk till annan webbplats

Material från utbildningsdag Resultatstyrning 13 april 2015

Resultat i fokus

ResultatstyrningPowerpoint

Sammanställning gruppdiskussion - vad tar vi med oss hem?Word

Politiska organisationen

Det finns drygt 180 förtroendevalda i Karlskoga kommun. Av dessa är flertalet så kallade fritidspolitiker. Endast kommunalrådet samt oppositionsrådet är politiker på halvtid eller heltid. I förtroendemannaregistret kan du se alla politiker samt vilka uppdrag de har.

Skiss över den politiska organisationen i Karlskoga kommun.pdfPDF

Förtroendemannaregister

Så styrs Karlskoga kommun

Vanliga frågor och svar om uppdraget som förtroendevaldPDF

Lathund KommunfullmäktigePDF

Uppdragsbeskrivning för partiföreträdarePDF

Regler för kommunalt partistöd i Karlskoga kommunPDF

Ordlista förkortningarPDF

Reglementen

Delar av arbetet i kommunstyrelse och nämnder regleras av kommunallagen (KL). Andra delar av nämndernas arbete regleras utifrån kommunens fastställda nämndreglementen. 

Reglementet  anger hur nämndens verksamhet ska bedrivas. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens nämndreglementen. Som förtroendevald är det mycket viktigt att du har kunskap om nämndens reglemente.

Reglementen för nämnder och styrelsePDF

Folkhälsonämnden och gymnasienämnden är gemensam för Karlskoga och Degerfors kommun, därför har dessa nämnder egna reglementen.

Reglemente för folkhälsonämndenPDF

Reglemente för gymnasienämndenPDF

Karlskoga kommun har även del i Överförmyndarnämnden och Administrativa nämnden som Kristinehamns kommun är värdkommun för. Även dessa nämnder har egna reglementen.

Reglemente för administrativa nämndenPDF

Reglemente för överförmyndarnämndenPDF

Reglemente för myndighetsnämndenPDF

Myndighetsnämnden är gemensam nämnd med Storfors kommun och har därför ett eget reglemente.

Sammanträden

Om du inte kan närvara vid ett sammanträde måste du alltid i första hand kalla in din  personliga ersättare i aktuell nämnd eller styrelse. Om den ersättaren har förhinder ska du följa fastställd inkallelseordning. Meddela gärna också nämndsekreteraren att du inte kommer att närvara.

Inkallelseordning nämnder och styrelse.pdfPDF

Sammanträdesplan för nämnder och styrelse 2017.pdfPDF

Stolplacering kommunfullmäktigePDF

Viktiga dokument

Här hittar du ett antal dokument som är övergripande för hela Karlskoga kommun. Oavsett vilket politiskt uppdrag du har så är dessa dokument viktiga att ta del av och känna till.

Kommunal författningssamling

Uppdaterad 2018-12-13