Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun

Lokal ordningsstadga / allmänna lokala ordningsföreskrifter

I Karlskoga kommuns lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Karlskoga kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndiganden för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen(1993:1617).

Kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2014
Fastställd KF 2015: §12
2012-05-22, § 118

Dessa föreskrifter fastställdes av Länsstyrelsen i Örebro län den 25 februari 2014.

Se Allmänna lokala ordningsföreskrifter som pdfPDF

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Karlskoga kommun skall upprätthållas.

Med polismyndigheten avses i detta reglemente Polismyndigheten i Örebro län.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 – 4 ordningslagen eller därmed jämställda områden om inte annat anges. Bestämmelsen i 9 § 2 stycket gäller även på annan än offentlig plats.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats

  • inomhusanläggningar för idrott eller friluftsliv samt badplatser enligt förteckning (bilaga 1),
  • offentliga byggnader,
  • område som enligt skyltad trafikföreskrift utgör allmän parkering, skolgårdar, parkmark samt kommunala badplatser.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 – 10 §§ och 12 – 14 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning och lossning av varor

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras, tillgängligheten inte försvåras för funktionshindrade eller att räddningstjänstens arbete hindras eller försvåras.

Avlastning och uppläggning av gods skall ske skyndsamt.

Schaktning, grävning samt snöröjning

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, snöröjning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § Upplåtna kommunala handikapparkeringar får inte användas till tippning eller upplag.

Störande buller, fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt skjutvapen

8 § Arbete på offentliga platser som orsakar störande buller, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan klockan 22.00 och 06.00.

Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats med undantag för nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Karlskoga lasarett samt närmare än 50 meter från äldre- och omsorgsboenden inom kommunen.

9 § Polismyndighetens tillstånd krävs för sprängning och skjutning med eldvapen.

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats, inom områden med sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanelagt område.

Containrar

10 § Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container eller annan anordning som skall ställas upp på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor, växtlighet och skyltar

11 § Markiser, flaggor, banderoller och skyltar eller därmed jämförligt får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,60 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,70 meter.

För den synskadade skall markeringar på utstående föremål såsom pelare, stolpar, med mera finnas. Väggarna skall om möjligt hållas fria från klädställningar, papperskorgar, elskåp med mera för att den synskadade skall kunna följa väggen.

Trottoarpratare och andra ställ skall ställas 2 meter ut från vägg. Om det finns fasta hinder, till exempel träd kan trottoarpratare ställas intill ett sådant hinder. Trottoarpratare skall vara försedda med sarg.

Affischering

12 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande fasta anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för föreningar, näringsidkare eller myndighet att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser dessas verksamhet eller rörelse på byggnad där verksamheten eller rörelsen stadigvarande bedrivs.

Högtalarutsändning

13 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utrustning utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

14 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

15 § Spritdrycker, vin, öl och cider överskridande 2,25 volymprocent alkohol får inte förtäras på offentlig plats och inom de områden som anges med särskilda begränsningslinjer enligt bilaga A och BPDF.

Vad som anges i första stycket innebär ingen inskränkning för de serveringstillstånd som kan ha meddelats för serveringsställen på offentlig och därmed jämställd plats.

Hundar

16 § Hundens ägare eller den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 – 21 §§.

17 § Det som sägs i 18 § gäller inte för ledarhundar för synskadade, service- och signalhundar för funktionshindrade eller för polis- och tullhund i tjänst.

18 § Hund får inte medföras eller vistas på följande platser: På motionsslingor och motionsspår vintertid när de fungerar som skidspår. Allmänna badstränder under sommarsäsongen 1 maj – 30 september. Inom offentliga byggnader.

19 § Hundar skall hållas kopplade. Kopplingstvång föreligger dock inte på hundbadplats, hundrastplats eller då hundklubb arrangerar eller på annat sätt svarar för särskild träning av hundar.

20 § Hundar skall vara ID-märkta enligt Förordning om tillsyn över hundar (2007:1240).

21 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp.

Ridning och löpning

22 § Ridning får inte ske på motionsslingor och motionsspår vintertid när de fungerar som skidspår.

Löpning får inte ske på anlagda skidspår.

Camping

23 § Camping får inte ske på de offentliga platser som nämns i 3 § punkt 3.

Avgift för att använda offentlig plats

24 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Undantag från förbud

26 § Kommunstyrelsen kan, om särskilda skäl finns, medge undantag från bestämmelse i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskoga kommun.

Samråd skall ske med kommunala handikapprådet när det gäller tillgänglighetsfrågor.

Uppdaterad 2016-05-12