Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 december 2012 - Pressmeddelande

Skolinspektionens tillsyn - ett värdefullt bidrag i pågående förbättringsarbete

Under hösten har Skolinspektionen genomfört en tillsyn av gymnasieförvaltningens verksamheter. Det gäller gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxnas lärande som alla ligger under den gemensamma gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner. Kommunerna ser rapporten som ett värdefullt inslag i det förbättringsarbete som pågår och gläds åt att det kvalitetsarbete som redan är utfört uppskattas av Skolinspektionen.

− Vi konstaterar att Skolinspektionen har uppmärksammat och bekräftat förbättringsområden som vi själva tidigare har identifierat, och på det sättet blir vi stärkta i att arbeta vidare på ett systematiskt, uthålligt och långsiktigt sätt, säger Gunilla Ericsson, förvaltningschef på gymnasieförvaltningen.

Tillsynen omfattar dokumentinsamling, besök, enkäter och intervjuer och har resulterat i en rapport per skolenhet (rektorsområde).

För gymnasieskolan finns några förelägganden som är gemensamma för flera rektorsområden. Man anser exempelvis att det tydligare bör framgå att varje rektorsområdes planer och riktlinjer är framtagna och anpassade till den situation som eleverna har inom sina respektive program. Arbetet är redan påbörjat med att vidareutveckla likabehandlingsplaner i varje rektorsområde.

Förelägganden finns också riktade mot elevernas möjlighet att nå målen, där Skolinspektionen vill se ett ökat elevinflytande över undervisningen, högre förväntningar på eleverna i kombination med anpassning av undervisningentill elevens förutsättningar och ett ökat lärarsamarbete.   

Skolinspektionen framhåller också att det är viktigt att lärarna inte enbart ser till separata kurser utan arbetar efter nationella mål och programmål. Lärarna är organiserade efter de olika nationella programmen vilket underlättar uppdraget.

I återkopplingen till huvudmannen vill Skolinspektionen uppmärksamma de båda kommunernas ansvar. Man efterlyser en likvärdig styrning, där det tydligt framgår att både Karlskoga kommun och Degerfors kommun har lika stort ansvar för verksamheten och för verksamhetens resultat. 

Några förelägganden och anmärkningar som Skolinspektionen lämnar kan relativt snabbt rättas till, medan andra kommer att ta längre tid. Gymnasieförvaltningen kommer att arbeta vidare med förbättringsarbetet och åtgärder ska rapporteras till Skolinspektionen senast 7 mars 2013.

Arbete som har gett resultat

Gymnasiesärskolan har genomfört ett kvalitetsarbete som lett till att man idag kan redovisa en verksamhet som är helt utan anmärkning från Skolinspektionens sida. Likaså har Vuxnas lärande arbetat intensivt med kvalitetssäkring och pedagogisk organisation för att kunna uppfylla de direktiv som finns. Skolinspektionen har tidigare haft synpunkter på intagning till SFI, något som nu är åtgärdat. Vuxnas lärande har inte något föreläggande från Skolinspektionen.

− Det finns många bra kvaliteter i förvaltningens olika verksamheter. Det vill vi ta vara på, sprida till andra och utveckla vidare, säger Gunilla Ericsson.


Kontakt

Gunilla Ericsson
Förvaltningschef, gymnasieförvaltningen
0586-616 41
gunilla.ericsson@karlskoga.se

Uppdaterad 2012-12-07