Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 juli 2014 - Pressmeddelande

Vattenskoterkörning kräver hänsyn

När temperaturen stiger i vattnet och på land ökar frestelsen att ge sig ut med vattenskoter på sjöar och vattendrag. Tänk på att vattenskoterkörning kräver stor hänsyn till omgivningen.

Miljökontoret på Karlskoga kommun har fått in klagomål på körning med vattenskoter i anslutning till Svartälven. Närboende i området har upplevt störning av motorljud samt känner en oro för att bäver och andra vilda djur och fåglar som lever i strandzonerna och har ungar ska hotas.

Du har som förare av en vattenskoter ett stort ansvar att följa de regler som gäller och visa hänsyn vid framförande av vattenskoter. I enlighet med miljöbalkens hänsynsregler (kap 2) så ska hänsyn till andra människor visas genom att inte köra där det upplevs som störande. Det är dessutom särskilt olämpligt att köra vattenskoter i känsliga naturmiljöer så som längs med strandzoner, i områden med grunda och lösa bottnar samt vid ostörda skogsmiljöer med ett rikt växt- och djurliv.

Svartälvens finjordsrika sluttningar uppströms Möckeln har en hög erosionsrisk där ytterligare störning av strandkanter och bottenskikt ökar risken för ras- och skredolyckor. Vidare finns där en hel del bevarandevärda arter t.ex. flodpärlmussla, kungsfiskare och utter som kan hotas av vattenskoterkörning.

Vad som gäller för körning med vattenskoter regleras i vattenskoterförordningen (1993:1053). Enligt denna så är det enbart tillåtet att köra vattenskoter på allmänna farleder samt av länsstyrelsen särskilt utpekade platser.  Länsstyrelsen i Örebro län har gett särskilt tillstånd att köra vattenskoter i Norrtorpssjön i Kumla samt i områden inom Hjälmaren och Vättern. I övriga delar av länet råder det förbud mot körning med vattenskoter.  För mer information om vattenskoter och vad som gäller i länet hänvisas till Länsstyrelsens hemsida.

Uppdaterad 2014-07-10
Kontakt

Liv Hellquist
Kommunbiolog
0586–619 54
liv.hellquist@karlskoga.se