Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kompetenta familjer

Karlskoga kommun har under 2011-2013 samarbetat med Degerfors kommun och Örebro universitet för att utveckla och utvärdera det lokala familjestödet som finns i kommunerna.

För detta arbete gavs ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut (Nuvarande Folkhälsomyndigheten). Projektet som heter "Kompetenta familjer med ungdomar - ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors" drog i gång i januari 2011, och pågick till december 2013.

Vad är familjestöd?

Familjestöd är stöd och samverkan med familjer, föräldrar och barn, men föräldrastöd är en vanligare benämning. Definitionen av föräldrastöd är: "En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk."* Anledningen till att begreppet familjestöd valdes är för att betona vikten av att inkludera barnens perspektiv i arbetet, och att barnens bästa är målet med att jobba med stöd till föräldrarna. Goda relationer inom familjen ökar barns möjlighet till god hälsa och gott liv, och därför är det viktigt att arbeta tillsammans med föräldrar så att de har möjlighet att skapa goda relationer inom familjen och till sina barn. 

* Regeringskansliet. "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla." 

Vad är syftet med projektet?

Projektet syftade till att:

  • ge en tydlig bild över de familjestödsaktiviteter som bedrivs i kommunerna samt de behov av familjestöd som finns.
  • finna framgångsrika former för hur olika aktörer kan samverka i arbetet med familjestöd, både lokalt och regionalt, för att nå alla föräldrar.
  • få kunskap om hur man på ett effektivt sätt kommunicerar kring det familjestöd som finns i kommunerna för att på så vis skapa bättre möjligheter för ett familjestöd för alla föräldrar

Enligt "Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige " skall föräldrar få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Grundsynen i projektet var att föräldrar är kompetenta individer som har viljan att ge de bästa förutsättningarna till sina barn, samt att de på olika sätt kan bidra med kunskap och erfarenhet för att utveckla arbete i kommunerna. 

Målgrupp

Enligt "Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla" ,som Socialdepartementetlänk till annan webbplats gett ut kring föräldrastöd, skall alla föräldrar med barn i åldern 0-17 år erbjudas föräldrastöd.  I detta projekt valde vi främst att titta lite närmare på det arbete som finns och önskas av föräldrar med barn i åldern 10-20 år. Detta gjordes bl.a. för att det nationellt lyfts fram att det finns ett behov av att utveckla arbetet med just dessa föräldrar. Även tonårsföräldrar har behov av stöd och sociala nätverk som stärker dem i sin föräldraroll och därför har projektet haft fokus på främst denna målgrupp.  

Vad har gjorts i projektet?

Under 2011 gjordes en kartläggning av verksamheter i kommunerna som arbetar med samverkan och/eller stöd till föräldrar på olika sätt. Kartläggningen låg sedan till grund för den familjeguide som i december 2013 skickades ut till alla hushåll med barn under 18 år i Karlskoga och Degerfors. Till höger finns guiden för nedladdning.

Under 2012 genomfördes intervjuer med ungdomar om hur de ser på familjeliv och föräldrastöd. Även föräldrar har intervjuats om sina erfarenheter av föräldrastödet i kommunerna.  Under 2013 intervjuades representanter från olika verksamheter, där de delade med sig av sina erfarenheter och tankar kring arbetet med föräldrar och familjer. Under april månad 2013 skickades enkäter ut till ca 1700 tonårsföräldrar i Karlskoga och Degerfors. Enkäten syftade bl.a. till att undersöka föräldrars behov av föräldrastöd. För att marknadsföra enkätundersökningen arbetade fyra ferieungdomar med att ta fram marknadsföringsmaterial som användes för att få så många som möjligt att svar på enkäten. Totalt svarade ca 700 föräldrar på enkäten och de första resultaten presenterades i september 2013 under seminarier i Karlskoga och Degerfors.

Avslutandet av projektet

Projektets arbete har sammanställts och finns att ladda ner i spalten till höger.

Vill du veta mer om vårt arbete?

Kontakta gärna folkhälsoförvaltningen, se kontaktuppgifter till höger.

Uppdaterad 2017-07-28

FAMILJEGUIDEN Karlskoga och Degerfors finns att ladda ner härPDF