Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dialogseminarium

Eftermiddagen erbjöd olika seminarier med möjlighet för  deltagare att fördjupa sig i ett ämne.

En kort sammanställning över vad som diskuterades under eftermiddagen.

Ida Broman och Carina Persson, Region Örebro län
”Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
Utgångspunkten var att låta deltagarnas intresse styra diskussionen vid detta seminarie. Skydds-och riskfaktorer som framkommit både i ELSA och Liv och hälsa ung lyftes fram för att tydliggöra vad som setts har störst samband med god hälsa, samt vikten av att öka skyddsfaktorerna för att stärka hälsan där alla kan göra något. Den ojämlika hälsan som framkommit i våra undersökningar belystes utifrån bland annat kön, sexuell läggning och funktionsnedsättning och diskuterade kring detta.

Emma Wilén, utredare Barnombudsmannen
Vad tänker barn och unga om kön och jämställdhet? Har de själva upplevt ojämställdhet och vilka förändringar vill de se i samhället?

Det övergripande som diskuterades vid Emma Wilén seminarie var jämställdhet kopplat till vikten av att alla ska ges samma möjligheter oavsett kön, vad individen sedan är väljer är upp till var och en. Utifrån detta reflekterades det över punkterna:

Vad är viktigt kring barn och jämställdhet?
Är jämställdhet och barn en fråga hos er på seminariet?
Hur prioriterar vi området framöver?
Barnens förslag – hur tillämpar vi detta?
Utmaningar
Hur barn upplever ojämställdhet samt hur vi kommer åt jämställdhet bland barn.

Josefin Sejnelid och Tobias Axelsson Länsstyrelsen i Örebro län
”Jämställt föräldraskapsstöd mellan styrning och bemötande”
I den första delen av seminariet presenterade Josefin Sejnelid resultaten från de kommundialoger om förärdraskapsstöd som Länsstyrelsen och Region Örebro län genomförde under 2016. I den den andra delen tog Tobias Axelsson upp sin forskning om öppen förskola för pappor. Vid seminariet diskuterades hur kommuner kan anlägga ett jämställdhetsperspektiv på sitt föräldraskapsstöd, hur det går att tolka jämställdhetsbegreppet i föräldraskapsstödets olika styrdokument samt hur det går att bemöta föräldrar utan att återskapa könsskillnader i föräldraskapet.

Hanna Palm Örebro läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
”Jämställdhet, genus och andra maktfaktorer inom idrotten”
Seminariet behandlade temat: Genus, jämställdhet och andra maktfaktorer inom idrotten. Inledningsvis diskuterade vi genus och jämställdhet generellt för att ganska snabbt övergå till genus och jämställdhet kopplat till just idrott. Jag valde att presentera några exempel från ridsport, fotboll, gymnastik och golf. Inom ridsporten diskuterade vi den flickdominerade barn- och ungdomsidrotten jämfört med den mer jämna könsfördelningen på elitnivå (om än kanske fler män?). Inom fotbollen diskuterade vi de olika förutsättningarna för flickor/kvinnor och pojkar/män sett till möjligheten att försörja sig på sin idrott, medial uppmärksamhet samt användande av prefixet dam- innan fotboll. De exempel jag valde från gymnastik och golf handlade mer om hur vi presenterar flickor/kvinnor och pojkar/män i bild. Vad får vi till exempel upp för bilder när vi söker på ”golfande kvinna” jämfört med ”golfande man”. Idrottande kvinnor är oftast mer lättklädda och stort fokus ligger på deras kroppar medan foton på idrottande män vanligtvis representerar utövande av idrotten, styrka och ”tuffhet”. Vidare diskuterade vi på vilka grunder som idrotten bedrivs könsuppdelad. Lerduveskytte lyftes som ett exempel där kvinnor och män tidigare tävlade tillsammans i OS men från 1992 (då en kvinna vann) tävlar nu kvinnor och män uppdelat. Avslutningsvis presenterade jag de material som Daniel Alsarve har arbetat fram under de tre år som han bedrev Arvsfondsprojektet ”Unga satsar jämt”, där fokus låg på hur maskulinitetsnormer uttrycker sig inom idrotten och vad de får för konsekvenser.

Ingvar Nilsson, Nationalekonom SFF & OFUS
Etnicitet och kön och ojämlikhetens pris – några perspektiv på dysfunktionella förhållanden och deras samhällskostnader, dynamiken bakom och strategier för att motverka
Uppdaterad 2017-11-23