Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Miljösanktionsavgift

​Miljösanktionsavgift är en administrativ straffavgift som tas ut vid vissa överträdelser av föreskrifter, tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Vem kan drabbas och vilka överträdelser träffas av miljösanktionsavgift?

Avgift ska betalas av näringsidkare som i näringsverksamhet bryter mot någon av de överträdelser som har tagits upp i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgifter. Avgifterna är specificerade för de olika överträdelserna. Exempel på överträdelser är att någon utan tillstånd anlägger en fabrik, när det finns krav på att miljödomstol eller länsstyrelsen ska pröva tillståndsfrågan, samt att någon innan anmälan har gjorts tar lokaler i bruk där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.

Avgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Men om det är uppenbart oskäligt i det enskilda fallet ska avgift inte tas ut.

Vem beslutar om miljösanktionsavgift och hur överklagas ett sådant beslut?

Avgiften beslutas av tillsynsmyndigheten (som i regel länsstyrelsen eller den kommunala nämnd som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken) och kan överklagas hos miljödomstolen.

Hur ska avgiften betalas och hur blir det om beslutet ändras?

Avgiften betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten. Även om beslutet om miljösanktionsavgift överklagas, ska avgiften betalas inom trettio dagar (om det inte har angetts en längre tid i beslutet). Om miljödomstolen ändrar eller upphäver tillsynsmyndighetens beslut, betalas miljösanktionsavgiften tillbaka med ränta enligt 5 § räntelagen för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag den återbetalades.

Lagstöd​

Bestämmelserna om miljösanktionsavgift finns dels i 30 kap miljöbalken dels i förordningen 2012:259 om miljösanktionsavgifter.

Uppdaterad 2017-01-20