Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Tillsyn enligt miljöbalken

Alla verksamheter eller åtgärder som bedöms som miljöfarliga "påverkar miljön" kan bli föremål för tillsyn. Tillsynens syfte är att säkerställa att miljöbalken(1998:808) efterlevs i samhället.

Detta innebär tillsyn över att verksamheter och åtgärder bedrivs på ett kort och långsiktigt hållbart sätt med hänsyn till omgivningen samt att miljöpåverkan begränsats så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Ansvaret för att följa miljöbalken vilar på den som driver en verksamhet eller genomför en åtgärd.

Företagens tillsyn

Företagens egen tillsyn är den största delen för att se till att miljöbalkens bestämmelser följs. Detta kan  t.ex. ske genom miljöledningssystem och egenkontrollprogram. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare kontinuerligt ser till att ha tillräcklig med kunskap över de miljökrav som ställs och hur din verksamheten eller den åtgärd som du gör påverkar miljön. Detta för att du ska kunna bedöma vilka försiktighetsåtgärder som du behöver genomföra eller vilka krav som du ska ställa vid t.ex. förändringar i verksamheten, upphandlingar mm.

Egenkontroll

Ett egenkontrollprogram är ett sätt för dig som verksamhetsutövare att skapa rutiner för att arbeta på ett miljömässigt korrekt sätt. Via kontrollprogrammet kan du som verksamhetsutövare visa tillsynsmyndigheten att företaget sköter kontrollen av den egna verksamheten på ett strukturerat sätt. Det kan t.ex. handla om hur du kontrollerar att villkor/skyddsåtgärder följs, din provtagning på utsläpp, din journalföring över farligt avfall och din eventuella köldmedie- eller miljörapportering till tillsynsmyndigheten. ​

Ansvar

Ansvaret för att säkerställa att miljöbalken följs ligger på dig som verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken gäller den omvända bevisbördan. Detta innebär att det är du som verksamhetsutövare som ska visa att din verksamhet eller åtgärd inte ger negativ påverkan på miljön eller människors hälsa. Det är också du som verksamhetsutövare som ska bevisa att en försiktighetsåtgärd inte är miljömässigt motiverad, omöjlig att genomföra eller att kostnaden är orimlig i förhållande till miljö- och hälsonyttan.

Kommunal tillsyn

Kommunal tillsyn genomförs av inspektörer från miljökontoret som arbetar för Myndighetsnämnden i Karlskoga kommun. Tillsyn är en i lag reglerad skyldighet för myndigheten att kontrollera efterlevnaden, åstadkomma rättelse, genomföra uppföljningar, ge information samt utföra kartläggning m.m.

Myndighetsnämndens kontrollerar bl.a. att verksamheter/åtgärder följer hänsynsregler, övriga lagkrav, villkor i tillstånd eller genomför försiktighetsåtgärder i enlighet med miljöbalken och dess förordningar. Detta görs bland annat genom inspektioner, översyn av kontrollprogram för företagens egna kontroll, granskning av köldmedie- och miljörapporter eller genom att begära uppgifter eller undersökningar av företagen.

Inspektion

Miljökontorets inspektioner kan vara antingen föranmälda eller oanmälda. Föranmälda inspektioner använder vi när vi vill vara säkra på att få träffa den som är ansvarig för verksamheten. Oanmälda inspektioner sker vid klagomål och misstanke om brott samt när det inte är nödvändigt att någon ansvarig person är med vid inspektionen.​


Uppdaterad 2016-07-21