Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 maj 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Attityder till skola och utbildning påverkar betygen

Karlskoga kommun har undersökt vilka attityder som råder i kommunen angående skola och utbildning.

Bakgrunden var att skolresultaten i grund- och gymnasieskolan inte utvecklades i önskvärd positiv riktning. Nu är förstudierapporten med förslag på åtgärder klar.

I resultatet ser vi att det är viktigt att vara en schysst kamrat och skötsam elev, vilket naturligtvis är jättebra, säger Brittmarie Ahlm, projektledare. Men vi ser också att kunskap och eftergymnasial utbildning inte spelar lika stor roll. Det har varit viktig information när vi tagit fram förslag på åtgärder.

Vi ser också att föräldrar, skolan och föreningslivet har stor påverkan på barn och ungas vardag, varför deras attityder till framförallt utbildning är högst betydelsefull. Om alla pratar gott om vikten av kunskap och utbildning, uppmuntrar och motiverar barn och unga i kombination med höga förväntningar kommer det förbättra skolresultaten. Eleverna behöver även bli inspirerade genom goda förebilder, både från den akademiska världen och yrkes- och föreningslivet.

Se hela förstudierapportenPDF

Hösten 2015 gjordes en enkätundersökning om attityder till skola och utbildning bland elever, föräldrar, skolpersonal, politiker, näringslivsföreträdare, föreningsaktiva och andra intresserade. Enkäten besvarades av 1 777 personer, nästa 6 procent av befolkningen. Enkäten gick att besvara via kommunens webbplats, men gick också ut direkt till vissa gruppers e-postadresser.

Med resultatet från enkätundersökningen som utgångspunkt genomfördes två dialogkonferenser med representanter för de olika grupperna. Frågorna som diskuterades var:

  1. Varför är inte höga betyg ett kännetecken på att vara duktig i skolan i Karlskoga?
  2. Hur kan vi alla bidra till att alla våra barn och unga i Karlskoga ska vilja få bättre betyg än "godkänt".

Berör hela samhället

Resultatet har nu bearbetats ytterligare och en förstudierapport är nu klar med förslag till åtgärder.

Ambitionen med de föreslagna åtgärderna är att alla barn och unga i Karlskoga ska ges möjlighet att kunna och vilja bli bättre samt få valmöjligheter inför vuxenlivet. De föreslagna åtgärderna ska ske i samverkan mellan skola, föräldrar, förtroendevalda, förenings- och näringslivet, då vi ser att detta är en fråga för hela Karlskoga, säger Brittmarie Ahlm.

Föreslagna åtgärder är

  • Ett stärkt förhållningssätt och gott bemötande
  • Gemensamt budskap om och för utbildning
  • Riktat ekonomiskt bidrag för att främja skolresultatet
  • Kvalitetsåtagande angående samverkan mellan skola och hemmet
  • Gemensam handbok för Karlskoga om coachande ledarskap och motivation
  • Samverkan med universitetet
  • Mentorskapsprogram, från elev till elev
  • Vidga fritidsgårdarnas uppdrag till att utgöra en mötesplats för fler

Läs mer om arbetet med attitydundersökningen

Uppdaterad 2016-05-02