Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 februari 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Erfarenhet, samsyn och engagemang spelade en viktig roll i fredagens dialogarbetet med att öka jämlikheten i hälsa i Karlskoga och Degerfors.

Viktiga samtal omkring ojämlikhet i hälsa

Ett strategiskt viktigt möte på Karlskoga folkhögskola, med syfte att öka jämlikhet i hälsa hos invånarna i Degerfors och Karlskoga. Det handlade om att ta reda på vilka utmaningar och åtgärder som finns och behövs i våra kommuner.

För att kunna ta ställning till vilka påverkansbara åtgärder som ska föreslås för att ta ett nästa steg för ökad jämlikhet i hälsa  bjuder Region Örebro läns kommission för jämlikhet i hälsa in till dialoger runt om i länet. I Karlskoga och Degerfors genomfördes detta i samband med TväR, [Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention).  Dessa möten under vintern/våren 2017 är ett viktigt led i det lokala arbetet för ökad jämlikhet i hälsa. Det kommer även vara en del i ett åtgärdspaket som kommer att  föreslås till Regionfullmäktige i Örebro län hösten 2017.

Samlade erfarenheter från en bred skara

För att få verksamma insatser krävs att alla deltar i arbetet och att insatserna byggs på erfarenhet och samsyn. Den erfarenhet som samlades in under fredagen i Karlskoga folkhögskola var från politiker, tjänstepersoner och nyckelpersoner i Karlskoga och Degerfors. Deltagarna representerade kommunerna Karlskoga Degerfors, Region Örebro län, inklusive primärvård, lasarett och tandvård, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, idrottsförbund, bildningsförbund, karlskoga folkhögskola och studieförbund.

Länet har stora skillnader i levnadsvillkor

Dagens inleddes av Jihad Menhem, som är regionråd och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län, han betonade den stora skillnaden i levnadsvillkor, både sociala och ekonomiska villkor, som finns i länet. Andra faktorer som kön, etnicitet och sexuell läggning spelar också en stor roll i upplevd hälsa.

Syftet med kommissionen för jämlik hälsa är att identifiera var den ojämlika hälsan är störst, och bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i länet. Arbetet indelas i tre grupper: Barn och unga (0-19 år), Vuxna (20-69 år), Äldre (70-). Deltagarna blev därför indelade i tre grupper, där utgångspunkten var att hitta påverkansbara faktorer som stärker en god och jämlik hälsa i våra kommuner.

Sammanfattning

Gemensamt för alla grupper var att många av insatserna till en jämlik hälsa kommer att kosta pengar, därför är samverkan oerhört viktig. Vem gör vad? Språket har stor betydelse för att bland annat kunna kommunicera varför vi har så stora skillnader i kön, etnicitet och läggning.

Resultatet av dagens dialoger spelar även en viktig roll i kommunernas egna arbete med "Gör jämlikt - gör skillnad", jämlikhetsarbete i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Uppdaterad 2017-02-28