Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 mars 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Den efterlängtade cykelbanan mellan Karlskoga och Degerfors invigdes i juni 2016.

2016 - ett händelserikt år med plusresultat

Årsredovisningen 2016 för Karlskoga kommun visar på ett händelserikt och ekonomiskt positivt år. Ett plusresultat på 119 miljoner kronor. Fler invånare i Karlskoga gör att kommunen planerar mer mark och tomter. En stor och lyckade satsning var MUA, mottagning, utbildning, arbete, där flera olika insatser samordnades för integrationsarbete. Något som många väntat på var cykelbanan mellan Karlskoga och Degerfors som invigdes i juni.

Plusresultatet på drygt 119 miljoner kronor, var nästan 87 miljoner mer än det budgeterade resultatet.  Merparten av överskottet mot budget (74 mnkr) uppstod inom finansförvaltningen på grund av bland annat extra statsbidrag för flyktingmottagandet

När det gäller nämndernas verksamheter så gav de tillsammans ett överskott på
drygt 12 miljoner. Av de åtta kommunala nämnderna var det sex som höll sin budget
eller redovisade överskott. Kommunstyrelsen hade det största överskottet på drygt
tio miljoner.

Men det är inte bara de kommunala nämnderna som visar upp ett gott positivt resultat i Karlskoga. I en undersökning som presenterades under hösten hamnade företagen i Karlskoga på 14:e plats i hela Sverige sett till lönsamhet.

Mycket positivt är att invånarantalet fortsatte att öka. Det har inneburit att det
börjar bli ont om bostäder i Karlskoga. För att råda bot på bostadbristen har kommunen fortsatt att planera mark och tomter för både bostäder och företag, i samverkan med olika intressenter som vill bygga.

Ett lyckat integrationsarbete

Det breda och omfattande integrationsarbete som började hösten 2015 har fortsatt under 2016. En både viktig och lyckad satsning var MUA, mottagning, utbildning, arbete, där flera insatser samordnades i arbetet med integration. Ett exempel är Mötesplatsen med en rad olika aktiviteter och stöd för nyanlända, och utbildning i ”yrkessvenska”. Under året öppnade också Karlskogas nya servicecenter som gjort det lättare att komma i kontakt med kommunen.

Beslut om ny förskola

Möckelngymnasiet erbjuder från hösten 2017 återigen ett byggprogram. Det har varit efterfrågat av både elever och byggbransch. Något som kan behövas då det beslutats att bygga en ny förskola som ett led i att korta köerna till förskolan. Under 2016 infördes också digitala lärverktyg till varje elev i hela grundskolan från förskoleklass till årskurs 9.

Under 2016 utvecklades också fortsatt folkhälsoarbetet i positiv riktning. Bland annat tog kommunen fram en alkohol-och drogguide för att ge en samlad information om vart man kan vända sig för att får råd och stöd för egen del eller när någon i ens närhet far illa.

Ny uterink och ny konstgräsplan

Inom kultur och fritid hände det mycket 2016. Bland annat tog kommunen över driften av Stråhallen. Dessutom fick Karlskoga, med ett medborgaförslag som grund, en ny uterink intill Nobelhallen. I folkmun har den gamla grusplanen på Baggängen alltid gått under namnet Sahara. Men nu har den fått konstgräs och döps om till Baggängens IP. I Bråtens elljusspår har det monterats upp ny belysning. I juni invigdes så den efterlängtade cykelbanan mellan Karlskoga och Degerfors. Många var med och premiärcyklade på invigningsdagen.

Framtida utmaningar

Karlskoga har många framgångsrika företag och kommunen är attraktiv som både bostadsort och etableringsort. Men kommunen måste hänga med i byggande och planering för att kunna välkomna fler hit. Samtidigt ökar andelen äldre vilket ställer höga krav på att kunna behålla och anställa nya medarbetare inom bland annat omsorgen.

Skolresultaten måste bli bättre

Tyvärr fortsatte resultaten i skolan att sjunka, bland annat minskade andelen elever med godkänt betyg i alla ämnen. En av de allra viktigaste framtida utmaningarna är att förbättra resultaten i skolan. Många nyanlända kommer att kunna bli en stor tillgång för Karlskoga, men kommer till en början att behöva utbildning, praktik och arbete för att bli självförsörjande och etablerade i samhället.

Behöver använda överskottet klokt

- Det stora överskottet förra året kommer knappast att upprepas. Prognoserna de närmaste åren pekar mot att skatteintäkter och generella statsbidrag inte kommer att öka lika snabbt. Men samtidigt fortsätter kostnaderna att öka. Det påverkar hela kommunens ekonomi och gör det ännu viktigare att vi använder årets överskott klokt framöver, säger ekonomichef Christian Westas.

Årsredovisningen 2016 behandlas i kommunstyrelsen den 4 april.
Den fastställs sedan slutgiltigt i kommunfullmäktige den 25 april.

Uppdaterad 2017-03-29