Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

25 april 2017 - Kommun & politik

Förutsättningar om försäljning av Kemab utreds

Karlskoga Energi och miljö AB (Kemab) ägs till 100 procent av Karlskoga kommun sedan 5 år via Karlskoga Kommunhus AB. Kemab i sin tur äger sju olika bolag där de olika verksamhetsinriktningarna bedrivs. I höstas kontaktades kommunen av flera, av varandra oberoende, företag som uttryckte intresse av att köpa delar av Kemab. De delar som kan vara aktuella är Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Stadsnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB och Karlskoga Vattenkraft AB.

Utredning av förutsättningar pågår

Med anledning av intresset utreds nu om en försäljning kan vara intressant för kommunen. Det är en fråga som ska avgöras politiskt. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april informerade VD:n för Karlskoga Kommunhus AB* tillika Karlskoga kommuns ekonomichef, Christian Westas kommunfullmäktiges ledamöter om vad en försäljning kan innebära. De två intressenter som visat ett extra stort intresse hade också tillfälle att redogöra för sina ambitioner med ett köp.

Karlskoga kommun har ställt följande krav på intressenterna:

  • En eventuell ny ägare måste ha en långsiktig ambition och finansiell styrka för att kunna investera och utveckla Kemabs verksamheter under en lång period.
  • En prisregleringsklausul för elnätsverksamheten och begränsningar vad gäller fjärrvärmepriser ska finnas för att skydda såväl privatkunder som företag
  • Antalet arbetstillfällen i Karlskoga får inte minska
  • Huvudkontoret eller basen i verksamheten ska vara kvar i Karlskoga

Renhållningsbolaget, VA-bolaget, Biogasbolaget och Mosseruds återvinningsstation blir kvar i kommunal ägo.

Överväganden i utredningen

Som för många andra kommuner i Sverige kommer kommunens kostnader att öka mer än intäkterna till och med år 2020. Det innebär enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att kommunalskatten kommer att behöva höjas i nästan alla landets kommuner. Det är en av anledningarna som gör en undersökning av förutsättningarna för en försäljning intressant. Det finns också ett behov i vår kommun av att frigöra resurser för investeringar i exempelvis nya skolor, äldreboenden och utbyggnad av vatten- och avloppsnätet med mera.

Karlskoga kommunkoncern har stora lån för Kemab sedan företaget köptes tillbaka från Fortum 2012 och sedan köpet av vattenkraft 2013. Lånen innebär att de vinster Kemab genererar främst går till räntekostnader och amorteringar. Först om cirka 50 år kommer den likviditet Kemab genererar bli ett verkligt tillskott i kommunens kassa.

Kemab står också inför stora investeringar de närmaste åren (exempelvis inom vattenkraften) det innebär att företaget inte heller genererar det avkastningskrav kommunen har på dem.

Genom en försäljning kan en eventuell skattehöjning undvikas. Det skulle dessutom ge utrymme för satsningar inom skola vård, och omsorg.

Nackdelar med en försäljning är att kommunen får mindre inflytande över de delar i Kemabs verksamhet som säljs. Det finns också en risk att det inte blir ett långsiktigt ägande hos dem som köper.

Presentationsmaterial

På kommunfullmäktige 25 april presenterades den utredning som ett oberoende analysföretag gjort. (finns i en kortare och längre version):

- Presentation med analysföretagets utredning - kortare versionPDF

- Presentatoin med analysföretagets utredning - längre versionPDF

Informationsmöten med partierna

Samtliga partier i kommunfullmäktige har getts möjlighet att få detaljerad information, något som nästan alla partier tackat ja till. En tidplan för hur ärendet kommer att handläggas kommer att fastställas innan sommaren.

Översiktsbild på Karlskoga kommuns politiska kommun där *Karlskoga kommunhus AB med dotterbolagen Karlskoga Energi och Miljö AB samt Karlskogahem AB markerade.

Översiktsbild Karlskoga kommuns politiska organisation, Karlskoga 
kommunhus AB och dotterbolagen Karlskoga Energi och Miljö AB och 
Karlskogahem AB är markerade.
Uppdaterad 2017-06-13