Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

30 januari 2018 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Deltagare från Lokala brottsförebyggande rådet var representanter från Karlskoga och Degerfors kommuner, länsstyrelsen i Örebro län och polisen.

Fortsatt samverkan för ökad trygghet

Det var högt i tak och livliga diskussioner när det lokala brottsförebyggande rådet (lokbrå) hade sitt första sammanträde för året. Rådet betade av ett antal punkter som bland annat handlade om medborgarlöften och trygghetsvandringar.

Ida Klingsell, länsstyrelsen i Örebro län

Medborgarlöften är en beskrivning av de områden som polisen och kommunerna i Karlskoga Degerfors ska utveckla tillsammans. Fokus ligger på det som invånarna upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Under hösten 2017 har polisen och kommunerna analyserat den aktuella brottsituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet.

Snabba trygghetsskapande åtgärder

Kenneth Sundqvist från polisen rapporterade om medborgarlöften och trygghetsvandringsarbetet i kommunen. Observationer under trygghetsvandringen har pekat ut att det saknas belysning i vissa områden och träd och buskage som skymt sikten har därför rensats bort.

– Jag måste berömma kommunerna som har varit snabba med trygghetsskapande åtgärder, poängterar Kenneth Sundqvist, som att ta ner höga buskar och sly. Det har till och med gått så bra att invånare frågat om belysningen är utbytt, eftersom ljuset påverkas av vegetationen.

Med på mötet var även Ida Klingsell från länsstyrelsen i Örebro län. Hon berömmer Karlskoga och Degerfors sätt att arbeta med brottsförebyggande arbete. 

Från polisen har det skickats ut en frågeenkät om vilka faktorer som anses otrygga och det har kommit in drygt tusen svar från Karlskoga och Degerfors. Bland de mest utmärkande svaren nämns droger, brottslighet och trafiksituationen.

Tack vare samverkan har förutsättningarna för trygghet ökat och utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill kommunerna och polisen utveckla följande områden under 2018-2019:

  • Genomföra trygghetsvandringar i den offentliga miljön med fokus på belysning. Särskilt uppmärksamhet ska riktas på kvinnors otrygghet.
  • Polisen och kommunerna ska i samverkan med andra parter vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotika- och trafikbrott i kommunen.
  • Genomföra trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och näringsidkare i områden där invånare känner sig mindre trygga. Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder. 

Kartläggning av aktuell drogproblematik

Ett samarbete mellan akutmottagningen vid Karlskoga lasarett och folkhälsoförvaltningen i Karlskoga kommun kartlägger sedan några år tillbaka hur drogproblematiken ser ut. En blankett har arbetats fram av den arbetsgrupp för förebyggande arbete mot narkotika där representanter för olika verksamheter inom kommunerna och landstinget ingår. Statistik över förgiftningar på Karlskoga akutmottagning redovisas och Karlskoga kommun har fått medel från folkhälsomyndigheten som ska gå till en extra tjänst som projektledare för att vidareutveckla arbetet.

Vill du veta mer om arbetet med Lokala brottsförebyggande rådet?
Klicka här!

Uppdaterad 2018-01-31