Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Validationsmetoden – utbildning

Sedan 2012 är Karlskoga kommun en Auktoriserad Validations Organisation (AVO) och har ett avtalsförhållande med Validation Training Institute (VTI) i Cleveland, Ohio. Detta kontrakt ger Karlskoga kommun rätt att erbjuda utbildning, att certifiera validationsarbetare och gruppledare i validation och erbjuda validationsmaterial och information baserat på verk av Naomi Feil.

VTI:s kvalitetsstandard

  • VTI strävar efter att upprätthålla en hög kvalitetsstandard i introduktioner och Validationsutbildningar.
  • Endast representanter från VTI eller AVO:s kan ha kurser i Validationsmetoden.
  • AVO:s och VTI måste använda certifierade validationslärare som har utbildats enligt VTI-standard.
  • Kurserna måste också godkännas av VTI för att leda till certifiering.
  • Kriterierna för certifiering är internationella
  • Alla typer av introduktioner och utbildningar i metoden kan endast ges av certifierade validationslärare eller masters.

Certifieringen är endast tillgänglig via VTI eller ett AVO. På detta sätt hoppas VTI att begränsa att outbildade personer undervisar i validationsmetoden.

Två utbildade validationslärare

I Karlskoga kommun har vi två anställda som är utbildade lärare i validationsmetoden. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med metoden redan långt innan de utbildade sig till lärare: Anna-Karin Bergsten, undersköterska på vårdboende och Maria Hedman Holmblad, sjuksköterska på kommunens minnesteam.

Validationsmetoden – kursutbud

Utbildningarna i metoden sker i fyra nivåer som alla bygger på varandra. I utbildningar ingår både teori och praktik, i första hand det senare. Där tränar man sig på att använda metoden på personer i olika faser av demens och blir handledd av läraren.

Vi arrangerar utbildningar i Karlskoga, men kan också hjälpa till att arrangera utbildning på andra orter.

Introduktionskurs – Validation®/Feilmetoden

Under en heldag får du veta mer om grundaren Naomi Feil och validationsmetoden. Läraren introducerar förhållningssätt och metod med plats för diskussion och övningar samt visar film som förtydligar.

Introduktionsdagen tar bland annat upp vad metoden innebär och vad som är dess mål. Målgruppen definieras och man går igenom vilka teoretiska utgångspunkter metoden vilar på. De fyra desorienteringsfaserna och dess kännetecken tas upp precis som några av de grundläggande verbala och icke-verbala tekniker för kommunikation

Kostnad: 1000 kronor + moms, per person. Kaffe förmiddag och eftermiddag ingår.

Nivå 1 – validationsarbetare

Behörighetskrav: Introduktionsdag i validationsmetoden eller liknande

Kurslängd: kursen består av fem, två-dagars block (10 dagar) teori som är fördelade över minst 9 månader. Deltagarna i kursen ska träna praktiskt på Validation mellan lektionsblocken

Utbildningstillfällena bygger på diskussioner, inläsning, praktiska övningar och utbildningsfilmer.

Under utbildningen ska vårdtagare i de fyra desorienteringsfaserna följas. Samtliga vårdtagare ska följas upp med livsberättelser, daganteckningar och filminspelningar från validationsmöten. Lämpliga vårdtagare väljs ut efter diskussion i deltagargruppen och på respektive boendeenhet.
Deltagargruppen är ett grundelement för inlärning, liksom filminspelningarna är en förutsättning för att kunna följa deltagarnas inlärningsprocess. Handledning ges under hela utbildningstiden.

Kostnad: 19 000 kronor + moms, per person.

Nivå 2 – gruppledare 

Behörighetskrav: Certifierad validationsarbetare eller likvärdig.

Kurslängd: kursen består av tre, två-dagars block (totalt sex dagar) teori fördelade över minst sex månader. Deltagarna bedriver gruppvalidation mellan lektionsblocken.

Ibland kan en validationsgrupp vara mer effektiv än individuell validation. Vid gruppvalidation använder gruppledaren sig av en speciell struktur vars syfte är att skapa en trygg och igenkännande miljö så att gruppmedlemmarna bland annat ska kunna uttrycka sina känslor, ha utbyte med varandra verbalt och icke verbalt, lösa varandras problem, träna på relationer och sociala roller och uppnå en känsla av värde.

Under utbildningen ska deltagarna starta upp och leda en validationsgrupp. Arbetet med gruppen ska dokumenteras skriftligt och med filmer. Detta visas för direkt feedback och för fortsatt inlärning vid utbildningstillfällena. Läraren ger handledning under hela utbildningstiden.

Kostnad: 16 000 kronor + moms, per person.

Nivå 3 Validationslärare

Utbildningen i två steg.

Steg 1
Validationspresentatör: två, två-dagars block (fyra dagar) teori. Varje deltagare skapar sin personliga utvecklingsplan för att utveckla de kunskapsområden som krävs, med vägledning av kurslärare.

Steg 2
Validationslärare: Presentatören är lärarkandidat under en Validations Nivå 1 utbildning.

Handledning och fördjupning för validationsarbetare

Kurslängd: Heldag

Syftet med handledningen är att validationsarbetare ska fördjupa och utveckla sin kunskap och utbyta erfarenheter med andra validationsarbetare.

Under handledningen utgår man från deltagarnas behov, svårigheter eller frågetecken de har runt sitt arbete som Validationsarbetare. Varje deltagare tar med ”sitt ärende” som de vill ha handledning i.

Dialog, reflektion, spegling och att vi delar med oss, är ledstjärnor denna dag.

Kostnad: 1000 kronor +moms, per person. Kaffe förmiddag och eftermiddag ingår.


Uppdaterad 2017-10-24
Följ oss på Facebook