Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

En del barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar eller behöver extra vuxna i sitt liv utöver sin eller sina föräldrar. Det kan vara för en kortare eller längre tid, eller kanske behövs en kontaktperson som stöttning.

Familjehem och jourhem

Det finns många skäl till att barn behöver placeras i familjehem eller ett jourhem. Ofta har barnen en bakgrund som skapar problem för dem.

Det kan handla om exempelvis brister i hemmiljön, skol- eller missbruksproblem som gör att barnet behöver byta miljö. Det kan också röra sig om ensamkommande barn från andra länder.

Som jourfamilj tar man emot barn och ungdomar under en kortare tid. Tiden kan variera från en dag upp emot ett halvår.

Som familjehem däremot tar man emot barn för en längre tid. Här kan dock tiden också variera allt ifrån några månader, kanske ett eller ett par år - till en hel uppväxt.

Relationen till föräldrarna viktig

Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationen till barnets föräldrar och familj viktig. För jourfamiljen eller familjehemmet är det en viktig uppgift att hjälpa det placerade barnet att hålla kontakt med barnets föräldrar och barnets nätverk, som släkt och vänner. Det är viktigt för barnet att känna att familje- eller jourhemmet accepterar barnets föräldrar. Barnet anpassar sig då oftast lättare och det underlättar även för barnet vid en eventuell flytt tillbaka till föräldrarna.

För att bli familjehem måste man genomgå en utredning. I utredningen ingår samtal, hembesök, utdrag från social-, polis-, kronofogde- och försäkringskassans register och referenser. Socialtjänsten gör efter utredningen en bedömning om familjen passar som familjehem. Jourhem utreds också, men då är utredningen av enklare slag.

Ersättning

Arvodet är en ersättning för den arbetsinsats man gör. Omkostnaden är till för att täcka de utlägg man har för barnet.

Handledning för familjehem

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj ska vara en resurs för familjer som av olika skäl behöver avlastning och stöd. För många barn och ungdomar är det värdefullt att regelbundet få besöka en annan familj med vuxna som kan ge stöd och stimulans.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj tar man emot ett eller flera barn i sitt hem, oftast en till två helger i månaden. Hur ofta beror på barnets/den unges behov. Att ha en kontaktfamilj åt sitt barn är frivillig och planering sker alltid tillsammans med föräldrarna.

Hur blir man kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj utreds man av socialtjänsten genom hembesök och utredande samtal. Det hämtas också ut utdrag från social- och polisregister och socialtjänsten kontaktar också referenser som kontaktfamiljen fått uppge.

Regelbundna träffar hålls där socialtjänst, kontaktfamiljen och föräldrarna är med. Kontaktfamiljen får hela tiden stöd från handläggaren på kommunen.

Ersättning

Som kontaktfamilj får du en skattepliktig arvodesdel och en del för omkostnader. Storleken på ersättningen varierar beroende på hur uppdraget ser ut. I Karlskoga kommun följer vi Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, rekommendationer vad gäller ersättning till kontaktfamiljer. 

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som stöd till barn och unga med olika bakgrund och behov. Det är viktigt att kontaktpersonen skapar en god relation till barnet/ungdomen och det läggs stor vikt vid matchning. Faktorer som intressen och personlighet är betydande.

Uppdragen kan se olika ut, exempelvis att närvara vid umgänge mellan barn och förälder eller som en stödkontakt till barn eller ungdom med fika, aktiviteter eller något liknande. Som kontaktperson får du ersättning enligt kommunförbundets rekommendationer.

Uppdaterad 2018-01-02