Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nationell patientöversikt/NPÖ

Karlskoga kommuns sjuksköterskor och arbetsterapeuter använder tjänsten Nationell patientöversikt (NPÖ) .

All vård av brukare/patienter journalförs. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker vård. Patientdatalagen ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att över organisationsgränser, till exempel mellan landsting och kommuner, ta del av patientjournaler genom så kallad sammanhållen journalföring.
 
NPÖ gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos Örebro läns landsting.

Ditt samtycke

Personal som har en patientrelation till dig, ett behov av information om dig och har ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. All hälso- och sjukvårdpersonal har tystnadsplikt. Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i en sammanhållen journalföring mellan olika vårdgivare kan du begära att de spärras. Du ansvarar själv för att informera personalen om att du vill spärra. Spärrningen utförs hos Region Örebro län. Ångrar du dig kan du säga till att spärren ska bort. Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om dina barn.

Säker vård

För att NPÖ ska kunna användas krävs hög säkerhet för sekretess och spårbarhet av informationen. All hälso- och sjukvårdspersonal som får tillgång till informationen måste kunna identifiera sig med e-tjänstelegitimation. Det finnas en kontrollfunktion för användningen av NPÖ.
 
Bakgrunden till NPÖ är behovet av effektiva verktyg som ger behörig vård- och omsorgspersonal tillgång till kritisk patientinformation över organisationsgränserna. NPÖ är den första av flera sådana landstingsgemensamma eHälso-lösningar och en plog för utvecklingen av de säkerhetslösningar och den infrastruktur som krävs. När fler kan ta del av samma information skapas en mer effektiv och säker vård.

NPÖ leder till:

  • Samordning och samplanering av vårdinsatser underlättas mellan vårdgivare.
  • Förebyggande arbete underlättas.
  • Ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av brukaren/patienten och insatser kan sättas in i tid. Risk för felbehandlingar minskas.
  • Bättre beslutsunderlag skapas för diagnos, behandling och uppföljning
  • Ökad effektivitet i form av att brukare/ patient inte behöver upprepa vårdhistorik.
  • Minskar risk för att prover eller undersökningar görs flera gånger.
  • Ökat inflytande. Brukaren/ patienten måste ge sitt samtycke till åtkomst till NPÖ. På sikt ska NPÖ även underlätta att patienten får ökad insyn i och inflytande över sin egen vård.
Uppdaterad 2016-12-13