Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Stöd till anhöriga – anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående gör en betydelsefull insats. Ibland kanske du själv har behov av att släppa ansvaret en period.

Kommunen har skyldighet att ge stöd och service till den som behöver det. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som är anhörig. Då ingen situation är den andra lik, finns det olika former av stöd. Några exempel:

  • Avlösning i hemmet
  • Boendestöd
  • Daglig verksamhet
  • Enskilda samtal eller grupp/cirkelsamtal
  • Hemtjänstinsatser
  • Information och utbildning
  • Korttidsplats
  • Växelvårdsplats
  • Anhörigersättning

Anhörigstödjare inriktning demens

I Karlskoga finns även stöd för personer med en demenssjukdom eller stöd till dess anhöriga. Stödet erbjuds av minnesteamet, som bland annat informerar om hur demensvården är uppbyggd och vilka stödåtgärder som finns.

Direkt och indirekt stöd

Inom anhörigstödet finns direkt och indirekt stöd. Direkt stöd vänder sig till dig som vårdar en närstående. Exempel kan vara stödsamtal, stödgrupper, ”må-bra aktiviteter”, information och utbildning. Dessa former är oftast kostnadsfria och kräver inget biståndsbeslut.

Indirekt stöd vänder sig till både dig som vårdar men även till den vårdbehövande. Stödet beviljas efter en behovsbedömning. Exempel på stöd kan vara hemtjänst, avlösning i hemmet eller korttidsboende.

Anhörigvårdarkort.

Klicka för förstoring.

Anhörigvårdarkort

En närstående person är beroende av din hjälp och därför finns det ett anhörigvårdarkort för dig och din närståendes säkerhet.

På ett anhörigvårdarkort anger du två kontaktpersoner till dig som har information om din närståendes tillstånd och vad som behöver göras om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Kortet förvarar du som anhörig i din plånbok och anger följande information:

Namn och kontaktuppgifter till dig och till din närstående
Er relation
Namn på personer som kan kontaktas om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Kontaktpersonerna ska vara informerade om den närståendes tillstånd och veta vad som ska göra om de kontaktas
Vårdar du en närstående i Karlskoga kan du konstadsfritt beställa ett anhörigvårdarkort. Kortet kommer på posten kort efter att du gjort beställningen.

Vem är anhörig?

Med anhörig i de här sammanhangen menas den person inom familjen, släkten eller vänkretsen som vårdar eller stödjer någon som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende och inte längre klarar av vardagen på egen hand. En anhörig kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående.

Uppdaterad 2017-08-16 av Maria Gunnarsson