Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barnets utveckling

Vi har utvecklingssamtal med föräldrarna varje år samt föräldramöte.

Dokumentationspärm/Pluttra

Varje barn har en dokumentationspärm där material samlas årsvis för att kunna följa barnets lärande och utveckling. Föräldrarna skriver på att de godkänner pärmen.

Innehåll: Helhet och Allsidighet, Lek, Skapande, Matematik, Naturvetenskap och Teknik samt Språk och Kommunikation

Syftet med pärmen är att underlätta pedagogens helhetssyn och förståelse för barnets utveckling. Syftet är också att få föräldrar mer delaktiga.

Pluttra är ett dokumentationsverktyg som ska ge er föräldrar en ännu bättre inblick i ert/era barns utveckling under förskoletiden. Barnen blir med detta ännu mer delaktiga i sitt lärande och sin utveckling. Pluttra består av "Ögonblick" (här och nu) samt "Reflektion" (flera ögonblick, vad hände och hur går vi vidare?)

Föräldramöte

Föräldramöten används för information och diskussion. De kan se ut på lite olika sätt. Föräldrarna och pedagogerna kan samlas för att diskutera olika saker. Det kan också vara ett drop-in föräldramöte där vi visar olika delar i vår verksamhet.

Utvecklingssamtal

Varje år har vi utvecklingssamtal under april-juni Föräldrarna får frågor att besvara hemma inför samtalet. Frågorna utgår ifrån innehållet i utvecklingsplanen. Vid övergång till förskoleklass fyller vi i en lapp tillsammans med föräldrarna inom de områden som listats ovan.

TRAS- observation av språk i dagligt samspel

TRAS är ett observationsmaterial som skall användas för alla barn (2-6 år) inom förskoleverksamheten i Karlskoga kommun. Det är ett pedagogiskt verktyg och används som underlag för utvecklingssamtalen. Minst en gång per år ska varje barn observeras utifrån TRAS-schemat. TRAS är ett hjälpmedel för att synliggöra både det enskilda barnet och barngruppens utveckling. Med hjälp av schemat synliggörs barnets starka sidor samt om stödåtgärder behöver introduceras.


Uppdaterad 2017-01-17 av Gunilla Östman