Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om skolan

Aggerudsskolan ligger i södra delarna av Karlskoga. Skolan ligger i ett område med närhet till naturen.
Aggerudsskolan är en F-6 skola bestående av grundskola, förberedelseklass, träningsskola 1-9, förskoleklass och fritidshem.
På skolan går drygt 420 elever.
Vår vardag på Aggerudsskolan ska genomsyras av våra värdegrundsord. Gemenskap, Ärlighet, Respekt, Trygghet och Ansvar. Aggerudsskolan består av sex arbetslag och målet är att arbetslagen ska ges sådana förutsättningar och befogenheter att de självständigt kan utveckla vår verksamhet. 

Ni som föräldrar/anhöriga till våra elever på Aggerudsskolan ska alltid känna att Ni är välkomna att besöka oss.

Vision​

Aggerudsskolan är en skola där både elever och personal upplever god hälsa, trivsel och trygghet. Vi vill uppnå detta genom att se alla och bemöta alla på ett bra sätt. Ord som mångfald, samhörighet och glädje ska vara ledande i detta arbete. Vi har alla ett gemensamt ansvar för våra elever. 

På Aggerudsskolan är kunskapsuppdraget prioriterat. Vår strävan är att alla elever ska nå långt som möjligt vad det gäller såväl sina egna som skolans övergripande mål. En förutsättning för detta är en lugn och positiv inlärningsmiljö, där våra elever kan lära för livet. På vår skola ska det vara tydligt vilka krav och förväntningar som ställs på elever och personal.

IT Vision

Värdegrund

Alla ska känna trygghet, trivas och med glädje gå till skolan. Vår skola ska präglas av allas respekt för varandra. Elever, föräldrar och personal ska känna sig delaktiga i det dagliga arbetet på Aggerudsskolan.

Alla elever ska ges möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi utformar vår verksamhet i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, innebärande att var och en som arbetar i skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Vår vardag på Aggerudsskolan ska genomsyra av vår värdegrund.

Gemenskap: Ingen lämnas utanför. Alla är med i gemenskapen.

Ärlighet: Vi är ärliga för att skapa ömsesidigt förtroende. Vi litar på varandra.

Respekt: Vi respekterar att vi är olika och handlar därefter. Alla är bra men på olika sätt. Vi respekterar och följer skolans regler.

Trygghet: Vi känner trygghet i skolan och behöver inte vara rädda för någon.

Ansvar: Vi tar ansvar för det vi säger och gör. Vi tar ansvar för skolarbetet.

Ordningsregler

Vi uppträder på ett trevligt sätt och använder ett vårdat språk mot varandra.

Alla tar ansvar för sina studier. Alla kommer i tid och medverkar till god arbetsro.

Ytterkläder tas av inomhus. Detta gäller även i matsalen och under lektionstid.

Värna om skolans miljö-var rädd om saker.

Vi tar inte med föremål som stör skolverksamheten eller som utgör en fara för säkerheten. Mobiltelefon lämnas till läraren i början av dagen.

Vi äter inte godis på skoltid.

Vi går i skolans korridorer.

Vi cyklar inte på skolgården, cykeln parkeras vid anvisad plats.

Hjälm används när du åker inlines, skateboard, kickbike och skridskoåkning. Hjälm används även vid lek på kullarna vintertid.

Snöbollskastning är inte tillåten.

Rastverksamhet

På rasterna har vi alltid personal/rastvärdar som är ute tillsammans med eleverna. Rastvärdarna bär alltid reflexväst för att vara synliga för alla.

På skolgården har vi en rastbod där eleverna kan komma och låna leksaker på lunchrasterna. De kan låna allt från tennisbollar och fotbollar till hoppstyltor och kubbspel. Under vissa perioder på terminen kan eleverna dessutom få gå en tipspromenad eller klura på en kluring som vi ger dem.

Rastboden är öppen alla lunchraster kl. 11:00- 13:00

Krisgrupp

Ibland händer saker i vår närhet eller i vår omgivning, som gör att vi hamnar i situationer som inte är normala. Om detta händer så samlas skolans krisgrupp för att ta hand om de behov som uppstår. Det kan vara behov för någon eller några enskilda men det kan också vara behov som berör hela klasser.

Krisgruppen består av skolledningen, kurator, lärarrepresentanter och en del andra funktioner. Vid behov begär krisgruppen hjälp från resurser utanför skolan.

Krisgruppen träffas några gånger per år för att hålla sig uppdaterad och prata igenom olika aktuella företeelser. Krisgruppen genomför också övningar med sig själv, för att stämma av att gruppen är beredd om det skulle behövas.

Uppdaterad 2017-08-09