Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om skolan

Österledskolan är en 7-9-skola belägen i östra delen av Karlskoga. Eleverna i upptagningsområdet kommer från såväl hyreshus och villor i närområdet som från småhusbebyggelse på landsbygden. På skolan finns under läsåret 2017/2018 276 elever i årskurs 7-9 fördelade på 12 grundskoleklasser och fyra grundsärskoleklasser.

Arbetslagen

Österledskolan är organiserad i tre arbetslag. Grundskolans klasser ingår i två arbetslag, Grön och Blå och särskolan är ett arbetslag. Arbetslagen driver det dagliga pedagogiska arbetet med självständighet under ledning av varsina arbetslagsledare samt elevhälsoansvarig. Två klasser i respektive årskurs ingår i ett arbetslag. Personalen sina arbetsplatser ämnesvis.

Som stöd för arbetslagens arbete finns enhetens elevhälsa, bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator samt skolsköterska. Tillsammans med skolans rektor och biträdande rektorer utgör de två arbetslagsledarna och de två elevhälsoansvariga Österledskolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen samordnar skolans verksamhet och driver skolgemensamma frågor. I dagsläget fungerar även ledningsgruppen som skolans utvecklingsgrupp med uppgift att driva den långsiktiga utvecklingen på enheten.

Mentorer

På Österledskolan arbetar vi medvetet med ett dubbelt fokus på såväl elevernas kunskapsmässiga som sociala och medborgerliga utveckling. Vi erbjuder våra elever en skola med allmän kunskapsprofil utifrån läroplanens mål. Det innebär att vi strävar efter att tillgodose våra elevers olika intressen och behov inom ramen för den ordinarie timplanen. Här är elevens val en viktig resurs, som vi de senaste läsåren satsat extra på för att utveckla.

Skolans förebyggande trygghetsarbete är väl utvecklat. Där är bl.a. mentorskapet mellan lärare och elever ett viktigt inslag. Vi arbetar också systematiskt med värdegrundsarbete på enheten. Likabehandlingsteamet är en viktig del av skolans trygghetsarbete för den psykosociala arbetsmiljön.

Inflytande

På Österledskolan arbetar vi aktivt för att våra elever ska få inflytande och känna delaktighet inom så många områden som möjligt. Det finns matråd, biblioteksråd samt ett elevråd med representanter från varje klass. Vi lägger samtidigt stor vikt vid elevernas delaktighet och inflytande via mentorssamtal samt samplanering med mentorer och undervisande lärare i den dagliga undervisningen.

Vi strävar efter att våra elevers föräldrar (vårdnadshavare) ska känna delaktighet i och uppleva sig ha möjlighet till inflytande över sina barns skolgång. Detta kommer till uttryck i bland annat de föräldramöten, utvecklingssamtal och övriga kontakter som mentorer och undervisande lärare har med respektive föräldrar (vårdnadshavare). Österledskolan har också ett verksamhetsråd, där representanter för föräldrar (vårdnadshavare) och personal diskuterar olika verksamhetsfrågor.

Kärnverksamheten, det vill säga undervisningen, ska vara i fokus. Därför är det viktigt att möjliggöra överförande av ämnesdidaktiska idéer till varandra i arbetslagen men precis som tidigare är elevernas mående en viktig del i arbetslagets uppgifter.

Vision 2022

Österledskolan lanserade januari 2017 en ny vision, Vision 2022.

Den innebär att senast år 2022 har alla elever som lämnar Österledskolan godkänt i kärnämnena samt minst fem ämnen till, vilket gör att de minst blir behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet.

Alla insatser som görs på skolan till exempel i små klasser, närvarorutinen, hemrum, NE:s digitala läromedel, mobilförbud under lektionstid mm syftar till att uppnå Vision 2022.

 

Christer Jönsson

Rektor Österledskolan

Uppdaterad 2018-04-10

Österledskolan invigdes 1969

Bild från Karlskoga Hembygdsförening. 1969

Bild från Karlskoga Hembygdsförening. 1969