Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Om skolan

Österledskolan är en 7-9-skola belägen i östra delen av Karlskoga. Eleverna i upptagningsområdet kommer från såväl hyreshus och villor i närområdet som från småhusbebyggelse på landsbygden. På skolan finns under läsåret 2016/2017 306 elever i årskurs 7-9 fördelade på 11 grundskoleklasser och en grundsärskoleklass.

Arbetslagen

Österledskolan är organiserad i fyra arbetslag. Arbetslagen driver det dagliga pedagogiska arbetet med självständighet under ledning av varsin arbetslagsledare. Som stöd för arbetslagens arbete finns enhetens elevhälsa, bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator samt skolsköterska. Tillsammans med skolans rektor och biträdande rektor utgör de fyra arbetslagsledarna Österledskolans ledningsgrupp. Ledningsgruppen samordnar skolans verksamhet och driver skolgemensamma frågor. Det finns en separat utvecklingsgrupp på enheten vars uppgift är att i samråd med rektor driva den långsiktiga utvecklingen på enheten. I utvecklingsgruppen finns representanter från arbetslagen.

Mentorer

På Österledskolan arbetar vi medvetet med ett dubbelt fokus på såväl elevernas kunskapsmässiga som sociala och medborgerliga utveckling. Vi erbjuder våra elever en skola med allmän kunskapsprofil utifrån läroplanens mål. Det innebär att vi strävar efter att tillgodose våra elevers olika intressen och behov inom ramen för den ordinarie timplanen. Här är elevens val en viktig resurs, som vi de senaste läsåren satsat extra på för att utveckla.

Skolans förebyggande trygghetsarbete är väl utvecklat. Där är bl.a. mentorskapet mellan lärare och elever ett viktigt inslag. Vi arbetar också systematiskt med värdegrundsarbete på enheten. I varje klass finns också kamratstödjare, vilka tillsammans med sina handledare i likabehandlingsteamet är en viktig del av skolans trygghetsarbete för den psykosociala arbetsmiljön.

Elevinflytande

På Österledskolan arbetar vi aktivt för att våra elever ska få inflytande och känna delaktighet inom så många områden som möjligt. Det finns matråd, biblioteksråd samt ett elevråd med representanter från varje klass. Vi lägger samtidigt stor vikt vid elevernas delaktighet och inflytande via mentorssamtal samt samplanering med mentorer och undervisande lärare i den dagliga undervisningen.

Vi strävar efter att våra elevers föräldrar (vårdnadshavare) ska känna delaktighet i och uppleva sig ha möjlighet till inflytande över sina barns skolgång. Detta kommer till uttryck i bl.a. de föräldramöten, utvecklingssamtal och övriga kontakter som mentorer och undervisande lärare har med respektive föräldrar (vårdnadshavare). Österledskolan har också ett verksamhetsråd, där representanter för föräldrar (vårdnadshavare) och personal diskuterar olika verksamhetsfrågor.

Österledskolan har horisontella arbetslag, dvs. alla elever i samma årskurs ingår i samma arbetslag. Från läsåret 2012/2013 har personalen sina arbetsplatser ämnesvis. Vår organisation kan liknas vid en matrisorganisation. Personalen har sina arbetsplatser ämnesvis, men tillhör ändå ett årsarbetslag, där ämneslagen och arbetslagen är två överlappande organisationsformer.

Kärnverksamheten, det vill säga undervisningen, ska vara i fokus. Därför är det viktigt att möjliggöra överförande av ämnesdidaktiska idéer till varandra i arbetslagen men precis som tidigare är elevernas mående en viktig del i arbetslagets uppgifter.

I denna organisation kommer svenska, engelska och matematik att schemaläggas i band. Detta för att kunna utnyttja våra resurser optimalt.

Vår målsättning och vision

  • På Österledskolan möter alla varandra med hänsyn och respekt.
  • På Österledskolan känner sig alla elever trygga och trivs.
  • På Österledskolan har eleverna ett reellt inflytande över sitt lärande och sin vardag.
  • På Österledskolan tar eleverna ansvar för sitt eget lärande


Uppdaterad 2017-08-10

Österledskolan invigdes 1969

Bild från Karlskoga Hembygdsförening. 1969

Bild från Karlskoga Hembygdsförening. 1969