Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolskjuts

Skolbuss

Foto: Scandinav Helen Grynfarb

Går ditt barn i förskoleklass eller grundskola kan ditt barn ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Går ditt barn i friskola ska du kontakta friskolan om ditt barn har behov av skolskjuts.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka in underskriven blankett "Ansökan om skolskjuts"PDF.

Grundsärskolan
Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i grundsärskolan, ska inte göras via blanketten. Kontakta skolan för hjälp med ansökan.

Rätt till skolskjuts

Beroende på hur långt du har mellan din bostad och din skola, skolvägens trafiksäkerhet och andra omständigheter kan du ha rätt till skolskjuts.

Avstånd

Avståndet mellan hemmet och skolan ska vara minst:

  • tre km för barn i förskoleklass och skolår 1-3
  • fyra km för elever i skolår 4-6
  • fem km för elever i skolår 7-9

Om ditt barn har rätt till skolskjuts enligt avståndskravet har du som vårdnadshavare alltid ansvar att ta ditt barn till och från anvisad hållplats för skolskjuts.

Särskilda skäl

Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att ditt barn får skolskjuts.

Val av annan kommunal skola

Väljer du en annan skola för ditt barn än den kommunen anvisat kan du i vissa fall få skolskjuts.

Växelvist boende

Vid växelvis boende ska barnet bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna under läsåret och vara folkbokfört på en av adresserna. Minst en av vårdnadshavarna måste bo inom skolans upptagningsområde.

Övriga villkor för skolskjuts måste uppfyllas.

Fritidshem

Om barnet går i fritidshem heltid (före och efter skolan alla dagar) har barent inte rätt till skolskjuts. 

Om barnet går i fritidshem deltid har barnet bara rätt till skolskjuts då fritidshem inte utnyttjas.

Skolskjutsens genomförande

Information om hur skolskjutsen kommer att genomföras får ni skriftligen från Lästrafiken via post.

Felanmälan/synpunkter
Felanmälan och synpunkter kring skolskjutsen genomförande ska alltid ske till Länstrafikens kundservice. Uppge alltid barnets referenskod vid kontakt med Länstrafiken och om möjligt också om barnet åker linje-/skolbuss eller taxi.

Telefon: 0771-55 30 00

Uppdaterad 2017-09-29 av Sara Malmborg Norberg