Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Attityder till skolan

Karlskoga kommun har undersökt vilka attityder som råder i kommunen angående skola och utbildning. Bakgrunden var att skolresultaten i grund- och gymnasieskolan inte utvecklades i önskvärd positiv riktning

Hösten 2015 gjordes en enkätundersökning om attityder till skola och utbildning bland elever, föräldrar, skolpersonal, politiker, näringslivsföreträdare, föreningsaktiva och andra intresserade.

Enkäten besvarades av 1 777 personer, nästa 6 procent av befolkningen. Enkäten gick att besvara via kommunens webbplats, men gick också ut direkt till vissa gruppers e-postadresser.

Med resultatet från enkätundersökningen som utgångspunkt genomfördes två dialogkonferenser med representanter för de olika grupperna. Frågorna som diskuterades var:

  1. Varför är inte höga betyg ett kännetecken på att vara duktig i skolan i Karlskoga?
  2. Hur kan vi alla bidra till att alla våra barn och unga i Karlskoga ska vilja få bättre betyg än "godkänt".

Därefter har resultatet bearbetats ytterligare och en rapport med förslag till åtgärder har arbetats fram.

Förslag på åtgärder är

  • Ett stärkt förhållningssätt och gott bemötande
  • Gemensamt budskap om och för utbildning
  • Riktat ekonomiskt bidrag för att främja skolresultatet
  • Kvalitetsåtagande angående samverkan mellan skola och hemmet
  • Gemensam handbok för Karlskoga om coachande ledarskap och motivation
  • Samverkan med universitetet
  • Mentorskapsprogram, från elev till elev
  • Vidga fritidsgårdarnas uppdrag till att utgöra en mötesplats för fler

Se hela förstudierapporten Attityder till skola och utbildningPDF

Bakgrund till förstudien

Skolresultaten i grundskolan och gymnasieskolan i Karlskoga har under de senaste åren visat en svag nedåtgång och är lägre än snittet i landet. Trots olika satsningar inom skolan har inte betygsresultaten så här långt förändrats i den riktning som förväntats.

Framförallt pojkarnas betygsresultat behöver förbättras och fler gymnasieelever behöver efter avslutad gymnasieutbildning etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja vidare studier.

Att klara sin skolgång är en investering för framtiden. Det ger individen framtida valmöjligheter och minskar risken för arbetslöshet. Genom forskning vet vi att det finns samband mellan att ha klarat sin skolgång och den framtida hälsan.

Skolresultaten - en angelägenhet för alla

Vi tror inte att skolresultaten enbart är en intern angelägenhet för skolan.

Vi tror att positiva attityder till skola och utbildning kan påverka skolresultaten och att alla i Karlskoga kan bidra till att skapa dessa positiva attityder.

Arbetsgruppen för Attityder till skola och utbildning

Uppdaterad 2017-01-26