Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Parkering

I Karlskoga centrum är det just nu avgiftsfri parkering på de kommunala parkeringsplatser. Inom Karlskoga kommun är parkering tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det gäller all gatumark. Parkering styrs av såväl generella som lokala parkeringsregler. Dessa kompletteras i särskilda fall med tillstånd och dispenser, bland annat för rörelsehindrade.

Kontrollera alltid lokal skyltning innan du parkerar. Kontakta oss gärna om du är osäker på vilka regler som gäller. På kommunkartan hittar du de kommunala och några andra stora parkeringar. Du kan också se vad parkeringsplatserna för personer med rörelsehinder finns.

Observera att Kulans-takparkering inte ägs av kommunen utan av ett privat fastighetsbolag. Reglerna för parkering kan därför skilja sig från de kommunala parkeringsplatserna i centrum. På respektive parkeringsområde finns information om vilka parkeringsregler som gäller där.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara. Att parkera på felaktigt sätt kan innebära en akut fara bland annat för synskadade men kan även avsevärt försämra tillgängligheten för barn, äldre och människor med funktionshinder.

Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av kommunala parkeringsvakter och polisen. Om du parkerar fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och måste då betala mellan 300 och 1 000 kronor i felparkeringsavgift beroende på grad av förseelse.

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en reell trafikfara kan den dessutom komma att flyttas på din bekostnad. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen. Du som bilägare måste betala avgiften även om du tycker att anmärkningen är fel och vill överklaga den. Överklagar gör du till polismyndigheten. Visar det sig att parkeringsanmärkningen var felaktigt utfärdad återbetalas pengarna till dig.

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig, ska du ändå betala den och sedan bestrida eller begära rättelse hos polisen.


 

Felparkeringsavgifter i Karlskoga kommun


Stannande eller parkering på plats med förbud att stanna eller parkera enligt lokala trafikföreskrifter.

500 kr

Uppställning på plats reserverad för rörelsehindrade

1000 kr

Stannande eller parkering på busshållplats eller i kollektivkörfält.

300 kr

Stannande eller parkering i eller inom 10 m före eller efter vägkorsning (3 kap 53 § Trafikförordningen).

500 kr

Stannande eller parkering inom 10 m före övergångsställe (3 kap 53 § Trafikförordningen).

500 kr

Stannande eller parkering mot färdriktningen eller tvärs längsriktningen (3 kap 52 § Trafikförordningen).

500 kr

Stannande eller parkering på gång- eller cykelvägbana (3 kap 48 § Trafikförordningen).

500 kr

Parkering på plats med förbud att parkera fordon enligt lokala trafikföreskrifter.

300 kr

Ej erlagt avgift för eller stått för länge på avgiftsbelagd parkering enligt lokala trafikföreskrifter.

300 kr

Stannande eller parkering i terräng (3 kap. 48 § Trafikförordningen).

500 kr

 

Anledningen till att vissa gator försätts med fast parkeringsförbud är för att det krävs för att gatorna ska vara trafiksäkra. Det finns ett kontinuerligt behov av att gator städas, plogas, sandas, sopas och underhålles. Dessutom sker även annan verksamhet under dessa tider som inspektion av beläggning, rensning av brunnar med mera.

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är ansvarig för allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

De generella parkeringsreglerna räcker inte alltid till. För vissa grupper och ändamål finns det därför ett antal olika parkeringstillstånd och dispenser. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns att söka för gravt rörelsehindrade personer som endast kan förflytta sig med betydande svårigheter.

I vissa fall kan även särskilda dispenser från trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifterna utfärdas. Det gäller även vid långa, breda och tunga transporter.

Parkeringstillstånd rörelsehindrade

"För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas."

Vem kan få parkerings-tillstånd för rörelsehindrad?

Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är hjälpa de som har störst problem att själständigt förflytta sig i sin vardag. För att förmånen med parkeringstillstånd ska kunna nyttjas för de som har det svårast är det viktigt att utförandet sker restriktivt.

Villkor för utförandet av tillstånd 

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas ett tillstånd 
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. 
 • En person med psykiska problem t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykatri. 
 • Även i vissa fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas. 
 • Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta samanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehindret är av kortvarigt slag 
 • En blind person som inte har något rörelsehinder. 
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon. 
 • Svårigheter att bära 
 • Mag- och tarmproblem t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka en toalett.

Ansökan beslut och överklagande 

 • Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökande är folkbokförd eller vistas. 
 • Beslutande myndighet är en kommunal nämnd. I Karlskoga kommun fattar teknik och fastighetsavdelningen sådana beslut på delegation från myndighetsnämnden. 
 • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare, som i vissa fall samråder med en förtroendeläkare. 
 • Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år och förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövning sker då utan hänsyn till tidigare prövning. 
 • Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

OBS! Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Tänk på att ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du förlorar tillståndetmåste du göra en polisanmälan som du sedan ska lämna till utfärdande myndighet.

Ett parkeringstillstånd som inte nyttjas korrekt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

Information till intygsutfärdande läkare

För handläggarens bedömning är läkarens objektiva bedömning och läkarintyget av största betydelse.

Det är viktigt att utfärdandet är restriktivt.

Intyg skall utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter ( SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med mera.

Lämnade personuppgifter i ansökan kommer att införas i ett ADB- baserat register.

Datumparkering i hela Karlskoga kl 00:00-07:00

På jämna datum mellan 00.00-07.00 är det parkeringsförbud på den sida av vägen som har jämna adressnummer. På udda datum är det parkeringsförbud på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Skyltar för datumparkering finns vid varje infart till Karlskoga.


Uppdaterad 2020-10-06