Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avgifter

När ditt barn går i förskola/pedagogisk omsorg betalar du en avgift för platsen. Avgiften baseras på antal barn i hushållet och på er sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt).

Den högsta avgiftsgrundande inkomsten är 47 490 kr per månad (2019) och 49 280 (2020). Eftersom taket i maxtaxan anges per månad tas avgift ut för 12 månader per år

Barnomsorgsavgifter under sommaren

Under sommaren får vi ofta frågor om avgifter för barnomsorgen. De vanligaste handlar om varför man måste betala avgift fast barnet är hemma och varför avgiftern ibland är högre under sommaren. Här hittar du svaret på dessa frågor.

 • Avgift för barnomsorg betalas 12 månader per år, även om barnet är ledigt under sommaren. Du betalar för platsen, inte för vistelsetiden. Därför får du en faktura även om barnet har "semester".

 

 • Alla barn mellan 3 och 5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar i veckan mellan den 15 september och den 31 maj. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Det innebär att du får en reducering av avgiften motsvarande dessa 15 timmar i veckan under 15 september till 31 maj. Den 1 juni till 14 september betalas full avgift vilket gör att avgiften blir högre under sommaren.
 


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola/ pedagogisk omsorg

3%, max 1425kr

2%, max 950 kr

1%, max 475 kr

Ingen avgift

Skolbarnsomsorg, fritidshem

2%, max 950 kr

1%, max 475 kr

1%, max 475 kr

Ingen avgift

Avgifter från 1/1 2019. Karlskoga kommun följer de indexförändringar som Skolverket beslutar.

Avgifter från 1 januari 2020Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola/ pedagogisk omsorg

3%, max 1478kr

2%, max 986 kr

1%, max 493 kr

Ingen avgift

Skolbarnsomsorg, fritidshem

2%, max 986 kr

1%, max 493 kr

1%, max 493 kr

Ingen avgift

Avgifter från 1/1 2020. Karlskoga kommun följer de indexförändringar som Skolverket beslutar.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen som alltid beräknas som barn nummer 1. Taket i maxtaxan per månad kan inte överskridas.

Avgiften betalas via faktura varje månad och det finns möjlighet att få den som e-faktura. Du kan också betala via autogiro.

Särskild taxa gäller för helg- och nattomsorg på Humlan Natt och Dag, kontakta placeringsassistenterna för mer information.

Hur beräknas avgiften?

Med hushåll avses ensamstående/gifta/sammanboende. Du ska redovisa alla inkomster som är skattepliktiga, alltså även skattepliktiga ersättningar, stöd och bidrag.

I de fall ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 • Lön, ob och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst, den skattepliktiga delen)
 • Föräldrapenning (inte barnbidrag)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning (från Försäkringskassan)
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning (dagpenning)
 • Ersättning vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder (arbetsmarknadsstöd/aktivitetsstöd)
 • Konfliktersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
 • För egna företagare är det överskott som ska tas med i hushållets bruttoinkomst. Det innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.

Lämna inkomstuppgift

Du ska lämna anmälan om inkomst innan barnet börjar i förskola/pedagogisk omsorg och/eller på begäran av kommunen. Det gör du via via e-tjänsten Ändra inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som vårdnadshavare är även skyldig att uppge alla förändringar som kan påverka avgiftens storlek, till exempel ändrad inkomst för någon i hushållet eller ändrade familjeförhållanden (om du blir sambo eller ensamstående).

Karlskoga kommun förbehåller sig rätten att kontrollera inkomsten mot Försäkringskassan, Skatteverket och arbetsgivaren och har rätt att efterdebitera i tre år om felaktiga uppgifter har lämnats.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom föreskriven tid beräknas avgiften utifrån maxtaxa. Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

Gemensam vårdnad - delad barnomsorgsplats

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende då båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg är båda platsinnehavare. Barnet har en plats men vårdnadshavarna får varsin faktura. Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet får inte överstiga maxtaxan.

Om bara den ena vårdnadshavaren har behov av barnomsorg betalar den för hela platsen oavsett vistelsetid.

Reducerad avgift förskola/pedagogisk omsorg (allmän förskola)

Alla 3-5-åringar, med barnomsorgsbehov på mer än 15 timmar per vecka, får 35 % avdrag på avgiften under perioden 15 september till 31 maj. Det gäller fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 år.

Barn 3-5 år som är på förskolan/pedagogisk omsorg max 15 timmar per vecka betalar ingen avgift under ovanstående period.

Under juni till halva september är det ingen reducering utan då betalar du full avgift

Uppdaterad 2019-12-11
E-tjänster

Ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemöppnas i nytt fönster

Beräkna avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrera schemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)

Ändra inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)

Svara på erbjudandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)

Säga upp platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)

Så mycket kostar en plats

En plats i förskola kostar i snitt 130 400 kronor per år. En vårdnadshavare betalar i snitt 7 % av vad denna plats kostar.

(Siffrorna avser 2015)