Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Jämställdhetsanalys för utveckling av UNIK

Kommunens utökade satsningen på drogfria evenemang påbörjades 2020 och har som plan att genomföra event i samband med samtliga skollov.

En jämställdhetsanalys som genomförts av UNIK (Ungdomars nöjeskvällar i Karlskoga) visar positiva resultat. Analysen har tagits fram genom att intervjua ungdomar om deras egna upplevelser av drogfria evenemang i Karlskoga.

UNIK anordnar drogfria evenemang  i samband med årets alla skollov och utifrån dessa evenemang har en jämställdhetsanalys tagits fram med statistik för deltagande, arbetsprocess samt ungdomars upplevelse av kvällarna. Resultaten är positiva och visar att UNIK-kvällarna är uppskattade och lockar både tjejer och killar. Analysen visar även ett utvecklingsbehov, både ur ett trygghets- och ett tillgänglighetsperspektiv.

Den 17 mars rapporterades resultatet av jämställdhetsanalysen till folkhälsonämnden. Rapporten föreslog även ett antal utvecklingsområden för att säkerhetsställa en likvärdig kvalitet och trygghet för alla inom ramen för målgruppen UNIK.

Utvecklingsområden

Det finns ett tydligt behov av att forma en grundmall för utvärdering som kan användas vid varje UNIK-kväll och även att forma en referensgrupp med bred representation av ungdomar för att säkerhetsställa en likvärdig kvalitet, både hos killar och tjejer.

Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv behöver information om UNIK-kvällarna på andra språk ses över för att möjliggöra att alla, oavsett kön och bakgrund, ska kunna delta och känna trygghet inför och under kvällarna. Även behovet av marknadsföring och information riktat mot föräldrar ur ett trygghetsperspektiv lyftes.

Ungdomarna, specifikt tjejer, lyfte närvarande och synliga vuxna som en trygghetsfaktor vid kvällarna, vilket är någonting arbetsgruppen behöver lyfta in i planeringsarbetet inför UNIK-kvällarna. Ytterligare en trygghetsskapande insats är att undersöka bussavgångar i relation till UNIK-kvällarnas öppettider.

Workshop för vidare arbete

Utifrån dessa utvecklingsområden har en workshop med arbetsgruppen för UNIK genomförts. Vid denna fick arbetsgruppen information om analysens resultat och har därefter diskuterat det fortsatta utvecklingsarbete för UNIK vad gäller både trygghet och tillgänglighet.

Jämställdhetsanalysen har varit väldigt intressant att göra. Skönt att få många delar bekräftade att vi utför ett bra jobb. Utifrån analysen har vi också kunnat få bekräftat vissa områden där vi behöver förbättra oss för att höja kvalitén på arbetet ytterligare. Vi kommer redan till skolavslutningen prova vissa nya arbetssätt för att få UNIK-kvällarna attraktiva och trygga, säger Kristin Hinshaw Adamsson, folkhälsoutvecklare och samordnare för UNIK.