Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Kungörelse för kommunfullmäktige 2023-01-31

Tid: Tisdagen den 31 januari 2023, klockan 13:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Hotell Alfred Nobel, Torget 1

1. Information kommunfullmäktiges sammanträde 2023
2. Seniorsegrare 2022
3. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden 2023
4. Frågor 2023
5. Interpellationer 2023
6. Inkomna motioner 2023
7. Information från revisorerna till kommunfullmäktige 2023
8. Kommunövergripande internkontroll 2021-2022 - Jobblinjen
9. Tilläggsäskande från samhällsbyggnadsnämnden avseende nybyggnation Träningsskolan
10. Äskande från samhällsbyggnadsnämnden om medel ur kommunfullmäktiges verksamhetspott för förstärkning av driftbudget 2023 avseende planarkitekt och förrättningslantmätare
11. Äskande från Socialförvaltningen om behov av extra lönejustering för socialsekreterare
12. Hemställan - Rockesholm
13. Hemställan - Nytt råvattenintag
14. Hemställan - Ägardirektiv Möckeln Energi
15. Internkontroll 2022 kommunövergripande - Studie av kommunens externa finansiering
16. Internkontroll 2023 kommunövergripande
17. Karlskogaförslag ID5374 Indragna busskort
18. Inkomna handlingar KF 2023-01-31
19. Nyval till krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026
20. Nyval till Karlskoga Kommunhus AB för mandatperioden 2023-2027
21. Nyval av lekmannarevisor till Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors i Örebro län (Finsam) för mandatperioden 2023-2026
22. Nyval av lekmannarevisor till Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst (BRT) för mandatperioden 2023-2026
23. Nyval av lekmannarevisor för stiftelser för mandatperioden 2023-2026
24. Nyval av rådsledamöter till Mälardalsrådet för mandatperioden 2023-2027
25. Nyval till Länstrafiken i Örebro AB för mandatperioden 2023-2026
26. Nyval till Bofors stiftelse av 1990 för mandatperioden 2023-2026
27. Nyval till Karlskoga Centrumledning AB för mandatperioden 2023-2027

Ärendelista och handlingar

Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på kommunens hemsida, karlskoga.se/kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 97,0 MHz Cityradion.

Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande