Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Bygglovsprocessen

Här beskriver vi bygglovsprocessen med allt från de förberedelser du behöver göra innan du ansöker om bygglov till att byggnaden får börja användas. Du får här tips och råd om vad du ska tänka på när du söker bygglov.

Förbered dig

När du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad, så att någon bostad, lokal eller yta tillkommer, krävs det ett bygglov.

Alla som vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden ska skicka in en ansökan. Din byggprocess består dock att fler moment än att lämna in en bygglovsansökan. Vi rekommenderar att du läser om alla moment för att få förståelse för helheten kring din byggprocess.

Kontrollplan

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet. Genom att utföra kontroller över moment som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand om de utförs fel, kan en ha uppsikt över att momenten utförs rätt. Här kan du läsa mer om vad en kontrollplan ska innehålla och även ta del av exempel på kontrollpunkter.

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter.

Vem upprättar kontrollplanen?

Det är byggherren som upprättar ett förslag på kontrollplan, men det är lämpligt att ta hjälp av någon med sakkunskap, till exempel kontrollansvarig.

Så här upprättar du en kontrollplan

Du kan själv välja att upprätta din kontrollplan eller använda mallen och de exempel på kontrollpunkter som finns för olika sorters projekt. Exemplen är inte uttömmande utan fler eller färre punkter kan behövas. Boverkets byggregler kan ändras och byggherren ansvarar för att kontrollera mot rätt kapitel och kontrollera att hänvisningarna stämmer.

  1. Fyll i grundinformationen om projektet och projektbeskrivningen.
  2. Fyll i de kontroller som är aktuella i projektet under rubrikerna Kontroll avser, Kontrollmetod, Kontroll mot, Kontrollant. Kontrollant kan vara du som är byggherre, entreprenör eller sakkunnig.
  3. Fyll i kontrollantlistan. Ange företagsnamn och namn på ansvarig person på företaget som är entreprenör respektive projektör samt kontaktuppgifter. Om du anlitar flera entreprenörer och projektörer kan du skriva ner namnen på dessa på ett separat papper som du skickar med.
  4. Om projektet innehåller rivningsåtgärder fyller du även i mallen för rivningsmaterialinventering och skickar med som en bilaga. Inventeringen ska redovisa vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljövänligt och av myndigheter godtagbart sätt.

När ska kontrollplanen lämnas in?

Vid enklare projekt, där det inte krävs kontrollansvarig, lämnas ett förslag på kontrollplan in vid ansökningstillfället. Byggnadsnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet. Vid större projekt lämnas kontrollplanen in i samband med tekniskt samråd det vill säga efter det att bygglov beviljats och upprättas alltid av en kontrollansvarig. Det är byggnadsnämnden som bestämmer om en kontrollansvarig krävs. När byggnadsnämnden godkänt byggherrens förslag på kontrollplan skickas denna ut tillsammans med startbeskedet. Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av kontrollpunkterna. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till byggnadsnämnden så att slutbesked kan ges. Först då kan byggnaden tas i bruk om inget annat beslutats.

Kontrollplan, mallPDF

Se exempel på kontrollplan och andra ritningar och handlingar som kan behövas när du söker bygglov.

Ansök om bygglov

Du ansöker om bygglov genom att fylla i och skicka in aktuell blankett till oss. Det är olika blanketter för ansökan om bygglov och anmälan för åtgärder som inte kräver bygglov.  

Läs mer på sidan Ansök om bygglov.

Förhandsbesked

Om du i förväg vill ta reda på om det är möjligt att få bygglov kan du ansöka om förhandsbesked hos tillväxt- och tillsynsnämnden. Det är vanligast för dig som vill bygga på en ny tomtplats eller i ett nytt område (bostadsområde eller industriområde) där ingen färdig detaljplan finns.

Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett tidigt medgivande till en byggnadsåtgärd, vilken som helst. Ett bygglov och ett startbesked krävs fortfarande alltid för att få bygga.

Ansökan om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked på blanketten för bygglov. Det enda ritningsmaterial som behövs då är en karta med en platsmarkering. En eventuell avstyckning får du ansöka om hos Lantmäteriet. Alla förhandsbesked debiteras enligt gällande avgifter (bygglovstaxa).

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöker nämnden om platsen är lämplig att bygga på och om det går att dra vatten och avlopp. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden.

Om du har fått ett positivt förhandsbesked innebär det att när du söker bygglov är nämnden skyldig att stå fast vid sitt inriktningsbeslut. Syftet är att du ska kunna få ett bindande besked innan du börjar byggnadsprojektera och lägger ner kostnader på ritningar. Nämnden måste dock alltid ta ställning till och fatta beslut om ditt bygglov. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom två år upphör ditt förhandsbesked att gälla.

Vi handlägger ditt ärende

En komplett ansökan innebär att vi kan starta ditt ärende direkt och börja handlägga ditt bygglov. Du får skriftligt besked om att din ansökan är komplett.

När din ansökan kommer in registrerar vi den och du får en bekräftelse på att den är mottagen. Har du inte fått ett brev om att vi mottagit din ansökan behöver du kontakta oss, det kan dröja upp till en vecka innan bekräftelsen kommer. Inom ett par veckor granskar och bedömer vi om den är komplett eller om du behöver komplettera ansökan.

Komplett ansökan

Du får besked/bekräftelse per post när din ansökan är komplett. Det innebär att en handläggare börjar jobba och utreda ditt bygglovsärende. Uppskattad handläggningstid är 10 veckor från och med att ansökan är komplett. Före det kan du inte få besked om bygglov eller startbesked. Du får ett brev cirka tre veckor efter att vi mottagit din ansökan med besked om att den är komplett eller om du behöver komplettera med något.

Handlingar saknas eller behöver förbättras

En begäran om komplettering gäller bara dig som inte har skickat in en komplett ansökan. Du får ett brev där det står vilka handlingar som saknas för att det ska räknas som en komplett bygglovsansökan. Uppskattad handläggningstid är tio veckor från den dag då alla dina handlingar har kommit in till oss. Du får i normala fall en månad för att komplettera din ansökan, men med möjlighet till förlängning vid behov.

Förlängd handläggningstid

I de fall ett bygglov är mer komplicerat än väntat, vilket inte går att avgöra förrän handläggaren börjar utredningen, kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Du får skriftligt besked, om så är fallet för dig.

Tekniskt samråd, kallelse till möte

Komplicerade och/eller större byggprojekt kräver tekniskt samråd och en kontrollansvarig. På det tekniska samrådet träffar vi dig tillsammans med den som är kontrollansvarig och går igenom viktiga punkter inför byggnationen. Om vi bedömer att ditt ärende kräver tekniskt samråd kommer du att bli informerad av oss per brev eller telefon.

Beslut

Alla som söker får besked när tillväxt- och tillsynsnämnden har fattat beslut. Bygglovsbeslut skickas till dig som står som sökande.  

Grannars möjlighet att påverka

I vissa fall får grannar ge synpunkter på det som ska byggas. Bygglovhandläggaren på kommunen kontaktar då grannarna per brev, dessa ges några veckor för att lämna sina synpunkter på ansökan.

När hörs grannar

Det som grannarna ges möjlighet att yttra sig över är:

  • ansökningar som avviker från detaljplanen,
  • ansökningar för nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus
    utanför detaljplanerat område.

Det är Tillväxt- och tillsynsnämnden som tar ställning till vikten av grannarnas invändningar. Om bygglov ges, meddelas de grannar som fått tillfälle att yttra sig, med en kopia på det beslutade bygglovet. Om bygglov inte kan ges, tar bygglovshandläggaren kontakt med den som sökt bygglov, för att denne ska få möjlighet att ändra sin ansökan.

Vad får jag bygga?

Alla fastighetsägare, äger någon form av rättigheter att använda sin tomt. Vad en får använda sin tomt till regleras i plan och planbestämmelser (se detaljplanering). Utifrån dessa planer och annan bygglagstiftning beslutar byggnadsnämnden om bygglov kan ges.

Kommunen ger information om byggrätt för fastigheter.

Medgivande vid bygglovsbefriade åtgärder

Om friggebod, mur, plank eller skärmtak ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m måste grannarna ge sitt medgivande. Du ska själv be om grannarnas medgivande och vi rekommenderar alltid att du ber om ett skriftligt medgivande. Fastighetsbeteckning ska framgå med namnförtydligande och underskrift av alla fastighetsägare. Underskriften bör även finnas på alla ritningar så det tydligt framgår vad som godkänts. Om grannarna motsätter sig placeringen krävs bygglov.

Observera att ändrad lovplikt kan gälla för vissa områden, detta anges i den aktuella planen, planbestämmelsen eller områdesplanen.

Grannintyget är kopplat till fastigheten

Grannintyg gäller fastigheter och inte personer. Det innebär att intyget även gäller vid ägarbyte.

Startbesked

För att få börja bygga måste du ha ett startbesked. Vid enklare byggen får du startbeskedet tillsammans med besked/beslut om ditt bygglov under förutsättning att du skickat in ett förslag till kontrollplan. Vid mer komplicerade och/eller större byggprojekt kommer startbeskedet efter att det tekniska samrådet är klart. Ingen får börja bygga före startbeskedet, annars kan du få betala kraftiga böter eller riva.

Du kan aldrig få ett startbesked om du inte har skickat in en bygglovsansökan. Efter att du har fått besked och beslut om bygglov, är det viktigt att du väntar in ditt startbesked. Om du ändå börjar bygga utan startbesked kan du få betala böter, så kallad byggsanktionsavgift.

Beslut fattade efter 1 juli 2018

Beslut om bygglov som fattats efter den 1 juli 2018 får inte påbörjas förrän 4 veckor från att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikestidningar, som du når via länken i högerspalten.

Till Bolagsverkets hemsida - post- och inrikestidningarlänk till annan webbplats

Börja bygga inom två år

Har du fått bygglov och startbesked måste du också börja bygga inom två år från beslutet och avsluta bygget inom fem år. Om tiderna har passerats måste du ansöka om ett nytt lov.

Bygget pågår

Har du inte haft tekniskt samråd så gör nämnden inga planerade platsbesök under tiden som bygget pågår, däremot kan oplanerade platsbesök ske. Då kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen och följer det som står med i ditt bygglovsbeslut och startbesked.   

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nybyggda behövs ett slutbesked, om inget annat är angivet i bygglovsbeslutet. Om du ändå flyttar in (tar i bruk) utan slutbesked kan du få betala böter, så kallad sanktionsavgift.

Du får ditt slutbesked hemskickat genom att lämna in eller skicka in en underskriven kontrollplan.

Dyrt utan slutbesked

Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda det nybyggda, om inget annat är angivet i bygglovsbeslutet. Det kan bli väldigt dyrt om du flyttar in i din byggnad/byggnadsdel innan du har fått ditt slutbesked. Byggsanktionsavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp.

Ett slutbesked är ett beslut och en kontroll av att byggnader och anläggningar som fått startbesked faktiskt får tas i bruk och börja användas. Allt för att värna människors säkerhet, så att alla nybyggen följer gällande regler och lagstiftning.

Klart!

Nu är allt klart och ditt ärende arkiveras i kommunens arkiv för framtiden. 

Hjälpte informationen på denna sida dig?