Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Samverkansprojekt Värmlandsvägen

Karlskoga kommun inleder nu ett arbete med att se över området runt delar av Värmlandsvägen i centrala Karlskoga, för att skapa ett tryggare, mer säkert och tillgängligt område för alla. Tanken är att vi ska göra detta tillsammans med andra aktörer i orådet, så som fastighetsägare, boende, restaurang- och butiksägare och andra som rör sig i området.

Under hösten 2020 har vi haft en kick off med många deltagare från både kommunen, kommunala bolag, boende, politik och aktörer i området. Detta tillsammans med en digital insamling av synpunkter har resultaterat i en lista med tankar och idéer vad man vill med området. Nästa steg är att ta hand om synpunkterna för att göra en skiss över hur området skulle kunna se ut i framtiden. Detta kommer ske under första delen av 2021 och vi kommer presentera förslaget, eller förslagen här när det är klart.

Dina synpunkter och idéer

Missade du möjligheten att komma med ditt bidrag, var lugn, hör av dig till kommunens servicecenter så hjälper de dig att få kontakt med projektledaren för att kunna lämna dina synpunkter.

Mer om Samverkansprojekt Värmlandsvägen kan du läsa längre ner på sidan.

Sammanställning av synpunkter

Här hittar du en sammanställning av de synpunkter som inkommit under hösten för området runt Värmlandsvägen, mellan Folkets hus och Busstationen.

Sammanställning av synpunkterPDF

Vad ska vi göra?

Uppdraget är att Karlskoga kommun i samverkan med andra aktörer i området, så som fastighetsägare, boende och andra som vill undersöka vilken utvecklingspotential området har, ska ta fram ett förslag på hur området skulle kunna förbättras i framtiden.

Denna gemensamma målbild ska sedan användas för ta fram ett förslag på utformning och att beräkna kostnader för åtgärderna. Förhoppningsvis leder det till beviljade investeringar för området i framtiden.

Varför gör vi detta?

Vi ser att det är flera saker i området som skulle kunna utvecklas och förbättras med fokus på främst attraktivitet, säkerhet/trygghet och tillgänglighet under de närmsta åren.

Att utveckla och förbättra våra offentliga miljöer är av stor vikt för att få en levande plats, där människor vill vistas, stanna upp och känna sig trygga när de går förbi. Det ger ett samhälle där människor vill bosätta sig och leva, att utveckla en plats är att ge kraft till lokalt näringsliv och serviceutbud och ett attraktivt liv mellan husen. Området är en del av Karlskogas Purple Flag område.

Läs mer om Karlskoga kommuns arbete med Purple flag.

Hur gör vi detta?

Karlskoga kommun är övertygad om att målbilden för området blir bäst om vi tar fram den tillsammans. Under hösten 2020 genomfördes en kick off med stort deltagande och därefter har synpunkter samlats in via digitala formulär. Nu har synpunkterna sammanställts och presenteras här på webben.

Synpunkterna blir ett underlag för en eller flera förslag om hur området kan göras om.

Preliminär tidsplan

Här ser du en preliminär planering för Samverkansprojekt Värmlandsvägen.

Tidslinje som beskriver vilka åtgärder som är planerade att genomföras under perioderna maj-juni 2020, juli-augusti 2020, september-oktober 2020 och 2021.

Klicka på bilden för att se den i större format

Anmäl intresse

Här kan du göra en intresseanmälan så att du får mer information kring samverkansprojektet Värmlandsvägen via din mejl eller post framöver.Frågor och svar om projektet

Här hittar du vanliga frågor och svar om Samverkansprojekt Värmlandsvägen. Vi fyller på med fler frågor och svar allt eftersom.

 • Vad är en förstudie?
  En förstudie görs för att ta fram förutsättningarna för ett projekt. I förstudien klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras, innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Vidare bedöms vad åtgärderna kommer kosta.

 • Varför gör kommunen en förstudie?
  Med hjälp av en förstudie kan beslutsfattare få en tydligare bild över om det som är planerat verkligen går att genomföra och sedan mycket lättare gå vidare med planeringen och genomförandet av projektet. 

 • Varför gör man inte förstudien på hela sträckan från Busstationen till centrum?
  Vi måste avgränsa en plats geografiskt för att kunna utveckla den, annars blir utmaningen för stor. Det betyder inte att andra delar är oviktiga, det är viktigt att se till helheten.

 • Varför görs förstudien just i området mellan Karlskoga busstation och Nya Folkets hus?
  Karlskoga busstation är en viktig entré till staden och en naturlig mötesplats. Vidare är sträckan ner mot Nya Folkets hus ett viktigt stråk som knyter ihop den aktivitet som finns i området med de mer centrala delarna av staden. Kommunen ser att det finns ett stort underhållsbehov i området och vill passa på att samverka med övriga aktörer för att utveckla området tillsammans. Området är också en del av Karlskogas Purple Flag-området.
  Läs mer om Puple flag här.

 • Varför är det viktigt med samverkan och återkoppling?
  Det finns många aktörer som äger, använder eller nyttjar ett område. Dessa behöver ha möjlighet att prata ihop sig och ta del av varandras erfarenheter och perspektiv för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt, där så många som möjligt har nytta av den förändringen som man planerar för.

 • Att återkoppla ger en möjlighet för deltagarna att se vad deras synpunkter, erfarenheter och perspektiv har bidragit med till helheten. Det ger också en möjlighet att ytterligare utveckla tankar och idéer då man får koll på om de mottagits så så man först tänkt.
 • Varför tar det så lång tid innan själva ombyggnationen börjar?
  Att planera för en förändring i den offentliga miljön tar tid, dels för att förberedelserna är lång. Det är många aktörer som ska vara med och tycka till och säga sitt, samtidigt som att planera en större ombyggnation i sig också tar tid. Dels är planeringsprocessen för de pengar som ska bekosta ombyggnationen också lång och beslutet om att faktiskt avsätta pengar för en ombyggnation tas normalt minst ett år, ofta flera år innan själva genomförandet. Detta för att kommunens ekonomi ska vara under kontroll och väl genomtänkt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?