Till Karlskogas startsida

Österledskolan; fastigheten Ämnet 1

Ändring av detaljplan: Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för kv. Bandet, Bergmästaren och Kranen m.m. i Karlskoga (ÄDP del 3)

Ärendenummer

SBN 2023-00479

Granskningstid

5 juni - 19 juni 2024

Utställningsplatser

  • Utställt på Biblioteket på Kyrkbacken 9, 691 31, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 08:00 -19:00. Fredag 08:00 – 18:00. Lördag 10:00-15:00.
  • Samhälle och serviceförvaltningens entré på Skrantahöjdsvägen 35, 691 42, Karlskoga. Öppettiderna är: måndag – torsdag 07:30 -16:00. Fredag 07:30 – 14:00.

Planförslaget går även att få ut genom att mejla till info@karlskoga.se

Planområde

Ändringsområdet är beläget i den östra delen av Karlskoga tätort, drygt två kilometer från centrum i stadsdelen Sandviken. Ändringsområdet består av fastigheten Ämnet 1.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan (ÄDP del 3) är att utöka byggrätten och högsta tillåtna totalhöjden inom område för allmänt ändamål (A) för att möjliggöra uppförande av en ny skola.

Planhandlingar

Fastighetsförteckning kan lämnas ut vid begäran

Synpunkter senast 19 juni 2024

Synpunkter ska framföras skriftligt till:

Samhälle och serviceförvaltningen
Plan och geodataenheten
Skrantahöjdsvägen 35
691 83 Karlskoga

Eller skicka in dina synpunkter via mejl info@karlskoga.se

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen senast 19 juni kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Karlskoga kommun.

Läs mer om hur Karlskoga kommun behandlar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du anger följande:

- detaljplaneförslagets ärendenummer SBN 2023-00479 eller detaljplanens namn
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.


Hjälpte informationen på denna sida dig?