Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Krisberedskap

Kommunen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa en tryggt och säker kommun.

Kommunen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa en tryggt och säker kommun.

Vid en kris har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen ska arbeta för att stärka samverkan mellan alla som ingår i krisberedskapen på lokal nivå, före, under och efter en kris. Under en kris ska Karlskoga kommun stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Om beredskapen höjs ska vi leda och samordna all civil verksamhet i kommunen.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på tre grundläggande principer som kort beskrivs nedan:

  • Ansvarsprincipen: Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.
  • Likhetsprincipen: Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.
  • Närhetsprincipen: Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, Länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Hjälpte informationen på denna sida dig?