Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Purple flag

Karlskoga ska vara en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Mot bakgrund av detta genomför Karlskoga kommun olika insatser för att öka tryggheten hos våra kommuninvånare.

Sedan våren 2016 har representanter från näringslivet, polisen, tjänstemän och politiker från kommunen samt organisationer i Karlskoga genomfört flera gemensamma kvällsvandringarna i centrum. Det har resulterat i en lång rad åtgärder som har ökat tryggheten i centrum. Klotter har sanerats, dålig belysning har åtgärdats, städning har förbättrats, nya papperskorgar har satts upp, skyltfönster har setts över och nya samarbeten mellan polis och andra aktörer har inletts. Karlskoga kommun ser hela tiden över möjligheten att förbättra medborgarnas upplevelse av Karlskoga och arbetar för att utveckla handeln, nöjesutbudet och rörligheten.

Vad är Purple flag?

Purple Flag är ett certifikat som handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad även efter klockan 17. Den lila flaggan blir därmed symbolen för en trygg, säker, jämställd och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet med ett varierat kvällsutbud för alla. Karlskoga kommun är sedan hösten 2017 Purple flag-certifierade.

Fem fokusområden

För att bli certifierad krävs att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem fokusområden; välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.

Karlskoga kommun arbetar med Purple flag utifrån fem fokusområden. Dessa är Välkomnande, Rörelse, Utbud, Plats och Policy. Sedan projektet med Trygg och säker i Karlskoga startades har många åtgärder gjorts för att förbättra dessa fem fokusområden.

Välkomnande

Välkomnande syftar främst till att det ska vara rent, trygg och säkert i Karlskoga. Karlskoga kommun arbetar kontinuerligt med renhållning, byte av papperskorgar, bättre gatubelysning och har en god samverkan med polis, räddningstjänst och vaktbolag. Här nedan kan du se några insatser som gjorts för att förbättra välkomnandet till Karlskoga.

 • Tunnlar har behandlats med klotterskydd
 • En omfattande uppfräschning av busstationen har genomförts
 • Byte av papperskorgar
 • Rensning av gräs, sly och långt hängande grenar
 • Brottsförebyggande möten med polis, räddningstjänst och vaktbolag
 • Polis och vaktbolag har ökat sin närvaro i centrum
 • Underlättat för allmänheten att tipsa om fel och brister
 • Framtagande av insatskort för att underlätta samordning vid en räddningsinsats

Rörelse

Du som bor och vistas i Karlskoga ska kunna röra dig i samhället på ett enkelt och säkert sätt. Karlskoga kommun har genomfört flera insatser för att underlätta rörelsen i Karlskoga. Det vill säga ankomsten, förflyttningen och avresan. Nedan kan du läsa mer om vad som gjorts och vilka insatser som pågår.

 • Byggt två låsbara cykelgarage vid busstationen
 • Förbättrat belysningen vid flera olika platser, bland annat tunneln vid Bregårdsskolan, busshållplatsen vid busstationen och gång- och cykelvägen mellan Kulturskolan och Bregårdsskolan
 • Satt upp räcken på gångbanan vid Örncenter för att höja säkerheten för fotgängare
 • Satt upp en avgränsning mellan gång- och cykelvägen och slänten efter Kungsvägen
 • Rivit perrongen vid busshållplatsen Centrumleden för att minska antalet personer som passerar järnvägen via perrongen i anslutning till hållplatsen.
 • Skyltat så att man lättare hittar i staden
 • Uppförande av husbilsparkering i centrum
 • Utreder möjligheten för bredare trottoarer och minskade nivåskillnader på Fabriksgatan för att underlätta för rullstolsburna

Utbud

För att Karlskoga ska ha ett levande centrum, är det viktigt med en god variation i utbudet av nöje, butiker och restauranger. Karlskoga kommun arbetar hela tiden för att staden ska ha bra restauranger, unika nöjen och aktiviteter. Exempel på insatser nedan.

 • Upprättande av en informationskanal där man kan se öppettider för restauranger, pubar och evenemang på Turistbyråns webbplats
 • Arbete med flera etableringar av restauranger
 • HBTQ-certifiering av biblioteket
 • Bildat en referensgrupp för utveckling av torget för att förankra processen med de näringsidkare som finns runtom torget
 • Drift av enklare caféverksamhet vid busstationen
 • Drivit frågan om enhetliga dekorationer utanför butikerna för att skapa en tydligare igenkänningsfaktor och visa att handeln jobbar gemensamt

Plats

Karlskoga har som mål att vara en upplevelserik destination och eftersträvar en tydlig utformning, design, identitet, jämställdhet och mångfald. Nedan kan du läsa några exempel på insatser för att göra Karlskoga till en tryggare och bättre plats.

 • Bildat en arbetsgrupp som ska jobba med "Ungdomens hus" då det saknas en mötesplats för ungdomar i centrum
 • Ser över skyltningen till de olika samhällsfunktionerna
 • Utbyte av armaturer för att få en bättre belysning som ökar tryggheten och ger en ändamålsenlig belysning i hela området
 • Centrumrondellen ska smyckas med konstverk
 • Konsthallen ska förses med fasadbelysning

Policy

För att Karlskoga ska kunna vara attraktivt, tryggt och säkert för alla är det viktigt att vi har gemensamma mål, riktlinjer och ansvarsområden. Karlskoga kommun för statistik i syfte att kunna utforma en strategi för att uppnå våra mål. Det är viktigt att det finns ett starkt ledarskap och partnerskap mellan kommun, polisen, räddningstjänst, vaktbolag och näringsidkare för att kunna främja en god tillväxt i Karlskoga.

Hjälpte informationen på denna sida dig?