Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention

Folkhälsa och barnkonvention är tvärsektoriella välfärdsfrågor som genomsyrar samtliga politikområden i Karlskoga och Degerfors kommuner. Tvärsektoriella dialoger om dessa frågor är en förutsättning för att Karlskoga och Degerfors ska utveckla det folkhälsopolitiska och barnrättsliga arbetet i båda kommunerna. För att skapa ett forum för dialog, samverkan och kunskapsspridning finns ett tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention (TväR).

Rådet är organisatoriskt knutet till folkhälsonämnden, som ansvarar för samordning av de tvärsektoriella välfärdsfrågorna folkhälsa och barnkonvention. Folkhälsonämnden har utifrån sitt reglemente ansvar för förverkligande av kommunernas politiska mål och avtal inom dessa områden. I folkhälsonämndens reglemente framgår även att folkhälsonämnden fullgör, samordnar och svarar för frågor kring folkhälsa utifrån regeringens fastställda folkhälsopolitiska mål, samt frågor rörande FN:s konvention om barnets rättigheter.

Politikernätverk som övergått till ett råd

Folkhälsonämnden ska verka för att det sker en politisk samordning i folkhälso- och barnkonventionsfrågor mellan och inom kommunernas övriga nämnder och kommunstyrelser. För att nå en långsiktig politisk samordning mellan kommunerna har folkhälsonämnden därför bjudit in representanter från nämnder samt styrelser till ett politikernätverk sedan 2007. Den 9 december 2015 beslutade folkhälsonämnden att det politiska nätverket övergår i ett råd.

Rådet syfte och uppgifter

Rådet är gemensamt för Karlskoga och Degerfors kommuner och är en förutsättning för systematiskt utvecklingsarbete och samverkan. Rådet är ett organ för dialog, information och kunskapsspridning kring folkhälsa och barnkonventionsfrågor. Bland rådet uppgifter finns att medverka till att folkhälsa och barnrättsperspektivet genomsyrar kommunernas verksamheter.

Representation i rådet

Rådet består av representanter från Karlskoga och Degerfors kommuner samt berörda intresseorganisationer, föreningar och myndigheter.

Deltagande i rådet bygger på att respektive nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktigepresidie i kommunerna själva utsett politiska representanter för att delta i rådet som en del i den egna nämndens uppdrag.

Ordinarie ledamöter deltar vid rådets möten och icke tjänstgörande ersättare kan närvara och har yttranderätt vid rådets möten. Folkhälsonämndens ordförande leder mötet.

Kostnader för arvode och ersättning för kommunernas representanter belastas respektive nämnd/organ.

Reglemente

Rådets reglemente fastställs genom beslut av folkhälsonämnden. Revideringar av reglementet kan initieras av rådet eller folkhälsonämnden.

Sammanträdesdatum 2022

Sammanträden genomförs 08.30 -12.00 på följande datum:

  • 18 mars
  • 30 september
  • 9 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?