Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sammanfattning av årsredovisning 2020

2020 - ett år som på grund av pandemin inneburit utmaningar, både i samhället och inom kommunen, som vi inte kunnat föreställa oss. Trots detta visar Karlskoga kommuns årsredovisning att vi tagit stora kliv framåt för att nå våra mål, framför allt inom äldreomsorgen. Ekonomin är i balans och tack vare extra pengar landar slutresultatet på plus med god marginal.

Karlskoga har fem fullmäktigemål som politiken har satt upp för mandatperioden 2018-2022. Av dessa är ett, mål 5 ”Ett gott åldrande”, redan uppnått - och de övriga förväntas nås till 2022.

Karlskogas resultat för ett gott åldrande har under tidigare år haft ett gott resultat men gör nu mycket positiva förflyttningar inom samtliga delar för en god äldreomsorg samtidigt som verksamheten kämpar med den pågående covid- 19 pandemin. De äldres upplevelse av trygghet ökar både inom hemtjänst och boende. Likaså upplevelsen av ensamhet minskar inom både hemtjänst och boende. De goda resultaten syns både hos män och kvinnor. Verksamheten kommer under året att djupare analysera vad orsakerna till de positiva resultaten är och jobba med att bibehålla och stärka dessa framgångsfaktorer.

De fem fullmäktigemålen är:

  1. En god start
  2. Ett gott liv
  3. Ett gott näringsliv
  4. Ett gott miljöarbete
  5. Ett gott åldrande.

Kommunen ser en positiv utveckling i flera viktiga delar för att uppnå de resterande fyra målen: behörigheten ökar till yrkesprogram på gymnasiet för årskurs 9, trångboddheten i flerbostadshus minskar, energiförbrukningen i kommunens lokaler minskar och företagsklimatet förbättras.

Arbetet med att öka den upplevda tryggheten särskilt för kvinnor pågår och den reella brottsstatistiken för Karlskoga är fortsatt låg.

46 procent av kommunfullmäktiges indikatorer är redan fullt uppnådda utifrån målvärden som ska vara uppnådda år 2022.

Karlskoga kommuns årsbokslut 2020

Karlskoga kommun resultat 2020 blev ett överskott på 135 miljoner, vilket motsvarar 7,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det stora överskottet beror på statens stöd på grund av coronapandemin. Det budgeterade resultatet var +9,6 miljoner, vilket innebär att kommunens resultat var hela 125,5 mnkr bättre än budgeterat.

Bryter vi ner överskottet är nämndernas överskott historiskt högt, hela 50,6 miljoner, vilket motsvarar 2,9 procent av nämndernas totala budget. Överskottet beror på statens stöd utifrån pandemin men även de minskade kostnader pandemin medfört då efterfrågan minskat på vissa tjänster som hemvård, särskilt boende och förskola. Personalkostnaderna totalt sett minskade, vilket inte skett sedan 2011, med 2 procent 2020. Minskade personalkostnader gav också kommunen minskade pensionskostnader 2020. Ytterligare en förklaring var att de generella statsbidragen ökade med hela 20,5 procent jämfört med 2019.

Kontaktuppgifter

Namn: Tony Ring

Titel: Kommunstyrelsens ordförande

E-post: tony.ring@karlskoga.se

Mobilnummer: 070-890 99 99