Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kommuns remissyttrande angående ändrad strandskyddslagstiftning

I Sverige finns en mycket strikt lagstiftning för att skydda ständer längs sjöar och vattendrag från att privatiseras samt att inte försämra levnadsbetingelserna för växt- och djurlivet. Karlskoga kommun är en av de kommuner och andra instanser som ombetts komma in med ett remissyttrande om ett förslag till ändrad strandskyddslagstiftning.

Utgångspunkten med strandskyddet är att det är förbjudet att bygga eller anlägga något inom 100 meter från stranden. Nuvarande strandskyddslagstiftning tar dock mycket liten hänsyn till att förutsättningarna är helt olika runt om i landet och även inom enskilda kommuner. På samma sätt tas liten hänsyn till förutsättningarna på specifika platser. Detta har länge kritiserats kraftigt av de flesta kommuner.

Som en del i januariöverenskommelsen fanns en punkt om att förändra strandskyddet så att det skulle bli enklare att bygga i närheten av vatten.

Utredningens uppdrag löd enligt följande:

Utredningen ska enligt direktiven (dir. 2019:41) föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden.

Resultatet innebär dock bara mindre förändringar i befintligt regelverk och lever inte upp till de förväntningar Karlskoga kommun hade på lagförslaget.

Kontaktuppgifter

Namn: Bo Björk

Titel: Samhällsplaneringschef

E-post: bo.bjork@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-61052

Mobilnummer: 079-0612528