Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskogaelever har höjt sina betyg

Trots att frånvaron varit hög under delar av vårterminen så höjde Karlskogaeleverna sina betyg i år. Det visar den första analysen av resultaten för vårterminen 2021.

Andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat, från 77,8 procent vårterminen 2020 till 81,1 procent i år.

Statistiken är preliminär och resultatet kommer att öka något när sluträkningen är klar. Även lovskolan kommer att påverka resultatet.

- Det har varit en annorlunda vårtermin på grund av Covid-19-pandemin. Vi är därför glada för att skolornas arbete med att erbjuda eleverna en undervisning av hög kvalitet har gett resultat, säger Anna Hjärpe, verksamhetschef för grundskolan.

I år har en större andel elever blivit godkända i matematik, svenska och teknik än tidigare år. Det ämne där störst andel elever inte har nått godkänt är i ämnet svenska som andraspråk.

- Det är positivt att resultaten i svenska, matematik och teknik förbättrats. Vi fortsätter att ha fokus på att utveckla dessa ämnen genom att till exempel utöka vårt arbete med NTA (skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik). Under läsåret har nya planer i matematik och svenska antagits för att ytterligare förbättra undervisningen och arbetet med ytterligare planer i dessa ämnen fortsätter. Under de kommande åren planeras insatser för flerspråkiga elevers lärande, något som vi ser är prioriterat utifrån resultaten i ämnet svenska som andraspråk, säger Anna Hjärpe.

Resultaten för Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors är fortsatt goda. 88,2 % av eleverna i årskurs 3 har nått kraven för gymnasieexamen jämfört med 78,2 % för riket.

- Det är glädjande att resultaten ligger på samma höga nivå som föregående läsår trots Covid-19-pandemin, säger Mikael Blom, verksamhetschef. Lärarna, rektorerna och övrig personal har gjort ett fantastiskt arbete för att stötta eleverna i en speciell tid. Eleverna har generellt också tagit ett stort ansvar för sina studier och då framför allt under perioder av distans.

- Det är mycket positivt att resultaten har förbättrats sedan tidigare år. Det bådar gott för framtiden, säger nytillträdda förvaltningschefen för skolförvaltningen Carina Hagström Bergh.

Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på huvudmannanivå och på skolnivå.

- Det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på att höja elevernas resultat i grundskolan och inom gymnasieskolan kommer att vara ett tydligt prioriterat område inom skolförvaltningen framöver, säger Carina Hagström Bergh, förvaltningschef.

Kontaktuppgifter

Namn: Carina Hagström-Bergh

Titel: Förvchef skola

E-post: carina.hagstrombergh@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-61641

Mobilnummer: 079-0612650

Namn: Anna Hjärpe

Titel: Verksamhetschef grundsk

E-post: anna.hjarpe@karlskoga.se

Namn: Mikael Blom

Titel: Verksamhetschef gymnasie

E-post: mikael.blom@karlskoga.se

Telefonnummer: 0586-61484

Mobilnummer: 079-0612501