Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Hälsoskyddsverksamhet

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar samt förbättra den miljö vi lever i. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och Tillväxt- och tillsynsförvaltningen bedriver hälsoskyddsarbetet på uppdrag av nämnden. Hälsoskyddsarbetet regleras framför allt av miljöbalken, smittskyddslagen och strålskyddslagen. 

Vi bedriver tillsyn över verksamheter och lokaler där allmänheten vistas. Inspektioner sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenhet, t.ex. efter klagomål från allmänheten. Även bostäder omfattas av hälsoskyddsarbetet.  

Anmälningspliktiga verksamheter

Om du funderar på att starta en ny eller ta över en verksamhet som vänder sig till allmänheten kan du behöva göra en anmälan till oss. Om din verksamhet är en anmälningspliktig verksamhet, ska du skicka in en anmälan till oss senast sex veckor innan du ska starta verksamheten.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Om du inte har tillgång till uppgifterna/planritningen som krävs digitalt kan du skicka den separat till. Se specifika krav under respektive verksamhetstyp.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga;

  • Skolor, förskolor, fritidsverksamheter
  • Solarier
  • Bassängbad
  • Vissa hygienlokaler

Läs mer om vad som gäller för anmälningspliktiga verksamheter.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga är;

  • äldreboenden
  • dagverksamheter
  • gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård
  • idrotts- och gymanläggningar
  • hotell- och konferensanläggningar

Icke anmälningspliktig verksamhet

Övriga hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga ska ändå bedrivas i en ändamålsenlig lokal och har bra rutiner för exempelvis hygien, städning, ventilation och avfallshantering.

Det kan gälla till exempel frisörer, massörer, skönhetsbehandling, manikyr/pedikyr, fransförlängning eller annan kroppsvård.

Vad händer när du skickat in din anmälan? 

När du har skickat in din anmälan kommer Tillväxt- och tillsynsförvaltningen att kontakta dig. Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan. När anmälan är komplett och Tillväxt- och tillsynsförvaltningen granskat den får du ett beslut från Tillväxt- och tillsynsförvaltningen där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet. 

Om din verksamhet ändras 

Om din solarieverksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen så fort som möjligt. 

Tillsyn

Det är tillväxt- och tillsynsförvaltningen som är ansvarig för tillsynen på hygienverksamheter i Karlskoga och Storfors kommuner. Tillsyn innebär att vi kontrollerar att verksamheter i kommunen inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Ansvaret för brister och åtgärder ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Tillsynen bedrivs för att förebygga eventuella risker för människors hälsa eller miljön. Det som kontrolleras vid tillsyn är främst att verksamheten har en fungerande egenkontroll. Detta kan t ex innebära att verksamhetsutövaren har kontroll på städrutiner, kemikalieanvändning, temperaturer i lokaler, ventilation, buller, luftfuktighet, radon, m.m.

För anmälningspliktiga verksamheter genomförs regelbundna tillsynsbesök varje eller vart annat år beroende på risker i verksamheten. För de verksamheter som inte är anmälningspliktiga så har tillväxt-och tillsynsförvaltningen ändå ett tillsynsansvar och gör platsbesök för att se att verksamheten arbetar effektivt för att förebygga problem för människors hälsa.

Egenkontrollprogram 

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering.

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Genom att ha dokumenterade rutiner blir det lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för tillsynsmyndigheten 

Avgift 

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se specifika krav under respektive verksamhetstyp

Om verksamheten bedrivs/startas utan att det har anmälts, tar tillväxt och tillsynsnämnden beslut om en miljösanktionsavgift.

För anmälningspliktiga verksamheter tas en årlig tillsynsavgift ut enligt fastställd taxa. Övriga betalar en timavgift i efterskott när vi har varit på tillsynsbesök.

Hjälpte informationen på denna sida dig?