Till Karlskogas startsida

Anmälan klagomål miljö, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel

Här kan du göra en anmälan om klagomål till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Du hittar också information om vilka klagomål som handläggs av förvaltningen.

Tillväxt- och tillsynsnämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, alkohol- och tobakslagen. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen handlägger dessa ärenden för nämnden. Det kan handla om till exempel nedskräpning, skadedjur, livsmedel, störande buller eller inomhusfrågor som fukt, mögel, dålig ventilation i lägenheter eller andra störningar.

Innan du kontaktar tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Innan du kontaktar tillväxt- och tillsynsförvaltningen bör du först ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda störningen. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Observera att den verksamhet eller person som angetts som störande kommer att få del av uppgifterna som lämnats i ärendet.

Anonyma klagomål

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen har normalt sett svårare att handlägga anonyma klagomål. En anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte fullt ut kan handläggas, om avgörande uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas. Det går heller inte att juridiskt driva ett ärende om vi inte kan påvisa att det är någon som är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Ärendegång

När tillväxt- och tillsynsförvaltningen har mottagit ett klagomålsärende tas kontakt med den störande som ges möjlighet att ge sin bild av situationen. Därefter gör tillväxt- och tillsynsförvaltningen en bedömning. Vid befogade klagomål kan tillväxt- och tillsynsnämnden fatta beslut om åtgärder, begränsningar samt förbud. Vid obefogade klagomål fattas beslut om avskrivning av ärendet. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen kan endast agera om klagomålet gäller ett område som vi har tillsyn över. Lämnar du kontaktuppgifter så kommer vi att återkoppla till dig så snart vi kan via e-post, brev eller telefon.

Förutsättningar för att miljö- och hälsoskydd ska kunna driva ett ärende:

 • Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra en hälsorisk eller en miljörisk
 • Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare men upphört handläggs inte.
 • Störningen ska ej vara endast tillfällig eller ringa.
 • För inomhusmiljö gäller att störningen upplevs i bostaden.

Följande klagomål handläggs inte av tillväxt- och tillsynsförvaltningen

 • Inomhusmiljöproblem i egna hem/villor utreds av fackman/sakkunnig som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Kontakta även ditt försäkringsbolag.
 • Sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser). Fastighetsägarens ansvar.
 • Klagomål som rör störningar mellan grannar i bostadsrätt eller hyresrätt. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. Miljöbalken är till vissa delar också tillämplig men de förstnämnda lagarna har bättre möjligheter att komma till rätta med problemet. Om störningen är av särskilt allvarlig art eller omfattning kan den ibland vara grund för uppsägning.
 • Klagomål på sophämtning, vänd er till Karlskoga Energi och Miljö AB, karlskogaenergi.se Länk till annan webbplats..
 • Arbetsmiljö på arbetsplatser, vänd er till Arbetsmiljöverket, av.se Länk till annan webbplats..
 • Klagomål på lösspringande hundar och katter, kontakta Polisen, polisen.se Länk till annan webbplats..
 • Bristande djurhållning, kontakta Länsstyrelsens djurskyddshandläggare, lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats..
 • Om du har klagomål på återvinningsstationerna ska du i första hand vända dig till Karlskoga Energi och Miljö AB.
 • Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar. Kontakta polisen om du hittar ett skadat djur som tillhör statens vilt.
 • Ekonomisk kompensation för störning. Kontakta värd eller hyresnämnd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?