Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Djur

Om du vill ha djur som inte räknas som sällskapsdjur inom område för detaljplan behöver du tillstånd från kommunen. Gäller det yrkesmässig verksamhet med djurhållning behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.

Anledningen till att du måste söka tillstånd är för att minska risken för att grannar störs av exempelvis ljud, lukt eller flugor.

Exempel på djur som behöver tillstånd är:

 • nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • tupp eller andra fjäderfän

För vissa sällskapsdjur behöver du även söka om tillstånd från länsstyrelsen. Till exempel då du vill ha många hundar eller hästar eller om du vill föda upp hundar, katter eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet, exempelvis en ridskola eller en zoobutik. Länsstyrelsen prövar din ansökan enligt djurskyddslagen. Läs mer på länsstyrelsens hemsida om tillstånd för sällskapsdjur. Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om när det krävs tillstånd.

Tänk också på att vissa arter är skyddade enligt miljöbalken och artskyddsförordningen. Kontakta länsstyrelsen, enheten för natur- och viltärenden, om du har fler frågor om hållande av till exempel skyddade ormar.

Höns och fjäderfän

Om du bor i ett detaljplanerat område måste du ha tillstånd för att ha höns eller andra fjäderfän. Exempel på fåglar som kräver tillstånd är höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, gräsänder och strutsfåglar. Exempel på fåglar som räknas som sällskapsdjur och inte kräver tillstånd är undulater, papegojor, parakiter, kanariefåglar och sebrafinkar. Det är risken för att hönsen ska störa grannar på ett sätt som man inte förväntar sig inom ett tätbebyggt område som är avgörande för om du får ett tillstånd eller inte.  

Du söker tillstånd hos tillväxt- och tillsynsnämnden. Gör din ansökan i god tid. Det kan ta upp till tre veckor att få tillstånd, eftersom grannarna måste få tid på sig att hinna yttra sig över förslaget.

I undantagsfall kan tupp godkännas, men då krävs det att alla grannar tycker att det är okej. Om du skulle få tillstånd för tupp får du också restriktioner för när tuppen får vara utomhus för att inte störa grannar på exempelvis tidiga morgnar. Tycker grannarna att det är olämpligt kan du ändå få tillstånd för hönor.

Vi ansökan bedömer vi framförallt:

 • Antalet höns
 • Om det ska finnas någon tupp (eftersom tupp kan störa grannar ger vi vanligtvis inte tillstånd för tupp i tätbebyggt område).
 • Närhet till grannar
 • Utrymmet för hönsen i till exempel ett hönshus
 • Foderförvaring (förvaringen ska vara skadedjurssäker)
 • Gödselhantering (för att förebygga luktproblem)

Avgift

För handläggningen av ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område tar förvaltningen ut en avgift enligt fastställd taxa. Avgift tas ut även om du får avslag på din ansökan. Om du drar tillbaka din ansökan får du betala för den tid som lagts ned i ärendet. 

Katter

Katter är inte klassade som skadedjur, då det har konstaterats att de inte innebär olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att åtgärder mot katter vidtas. På Länsstyrelsens hemsida finns mer information.

Till Länsstyrelsen hemsida Länk till annan webbplats.

Lantbruk och hästhållning

För djurhållning och lantbruk kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Läs mer om vad som gäller för lantbruk och hästhållning i Karlskoga kommun.

Skadade djur

Om du hittar ett skadat djur, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.  

Skadedjur och ohyra

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur i och i nära anslutning till bostaden.

Till ohyra räknas mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor med mera. Exempel på skadedjur är möss, råttor, sorkar, lämlar, kråk- och måsfåglar och vissa duvarter. Om insekter räknas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen. Detsamma gäller för skadedjur.

Om du bor i hyreshus och upptäcker skadedjur eller ohyra så ska du kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvar för att sanering blir gjord.

Skyddsjakt

Rätten att jaga tillhör enligt lag den som äger marken. Detta innebär att på kommunal mark har kommunen jakträtt och kan även där bedriva skyddsjakt.

Har du frågor om jakt, vänd dig till markägaren i det aktuella området. För att bedriva skyddsjakt i tätbebyggt område krävs tillstånd från Polisen. Utanför tätbebyggt område kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordning få bedriva "skyddsjakt på enskildes initiativ". På Jägareförbundets webbplats kan du läsa mer om jakt och vilt.

Kommunens skyddsjakt

I Karlskoga kommun är det viltvårdaren som bedriver skyddsjakten av vilt utifrån jaktlagen. Skyddsjakt av störande fåglar sker endast i undantagsfall. Det har visat sig att skjuta störande fåglar sällan ger någon effekt, det finns ständigt nya fåglar som flyttar in om platsen är attraktiv för fåglar. Istället bör man se över andra skrämselåtgärder och sätt för att göra platsen mindre attraktiv som boplats, för häckning eller födosök.

Kommunens viltvårdare

Har du problem med vilt eller frågor om skyddsjakten, kontakta kommunens viltvårdare så hjälper han dig.

Kontaktuppgifter

Namn: Jan Lund

Telefon: 070-687 37 74 (jour dygnet runt, året runt)

Störande fåglar

Ibland kan fåglar på olika sätt ställa till problem med oljud eller avföring. Det är i första hand fastighetsägaren som är ansvarig för att lösa problemen med störande fåglar.

Fastighetsägaren ska också verka förebyggande enligt Miljöbalken för att motverka och förebygga eventuell olägenhet. Fastighetsägaren ansvarar också för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar som kan upplevas som störande.

På allmänna platser ansvarar den förvaltning på kommunen som utför regelbunden skötsel.

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvariga. Om du själv planerar att vidta åtgärder på balkongen eller fasaden utanför din lägenhet ska du därför alltid fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening innan.

Förebyggande åtgärder

Om du äger din fastighet, är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att utföra förebyggande åtgärder för att minska problem med störande fåglar på din fastighet.

Det finns några saker som du eller dina hyresgäster kan göra för att inte gynna förekomsten av störande fåglar intill bostäder:

 • Ta bort tillgången på mat för fåglarna.
 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och gör dem otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar.
 • Rensa främst tak från bobyggnadsmaterial som fåglarna tagit dit. Observera att detta ofta behöver göras flera gånger innan fåglarna ger upp försöken att bygga bo. Reningen måste göras innan fåglarna byggt sina bon färdigt.
 • Sköt komposter och soptunnor så det är rent och snyggt så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
 • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att andra fåglar lockas dit.

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga kan du anlita ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Vad kan tillväxt- och tillsynsförvaltningen hjälpa till med

Om du upplever problem med fåglar uppmanar vi dig att i första hand kontakta fastighetsägaren/markägaren för att denna ska ges en möjlighet att åtgärda störningen. Blir situationen inte bättre efter kontakt med fastighetsägaren kan du lämna in ett klagomål till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Vi kommer då kontakta fastighetsägaren och informera om klagomålet.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda om olägenhet för människors hälsa föreligger enligt miljöbalken. Det finns flera rättsfall som visar att fåglars skrän eller spillning i viss omfattning inte utgör olägenhet för människors hälsa eftersom spillning eller skrän är naturligt förekommande inslag i stadsmiljön.

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet, enligt miljöbalken.

Som enskild person kan man uppleva fåglar som störande även om problemet inte bedöms vara en olägenhet. För att vi ska kunna ställa krav utifrån miljöbalken krävs det att störningen klassas som en olägenhet som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller ringa.

Hjälpte informationen på denna sida dig?