Till Karlskogas startsida

Vilda djur

Karlskoga stad är uppbyggd på så vis att det går gröna kilar och stråk genom hela tätorten från omkringliggande skogar ned till sjön Möckeln. Dessa främjar tillgänglighet för vilt och gör att de kan röra sig fritt i stora delar av staden. Karlskoga är en stad som tack vare detta är rik på vilt.

Här hittar du information om djurlivet i Karlskoga.

Skadade och sjuka djur

Om du hittar ett sjukt eller skadat djur, kontakta i första hand kommunens viltvårdare vars kontaktuppgifter du finner nedan. I andra hand kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Skyddsjakt

I Karlskoga kommun är det viltvårdaren som bedriver skyddsjakten av vilt utifrån jaktlagen. Kommunen ansvarar för all jakt på kommunens mark och kommunala fastigheter. Kommunen ska verka för att djur inom områden där kommunen är jakträttshavare inte orsakar skada på egendom eller olägenhet för invånares hälsa.

Skäl till skyddsjakt

Olägenhet

Med olägenhet avses i 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening. Det kan innebära exempelvis störande fåglar eller grävling som tar sig in i husgrund.

Fara för person eller egendom

Skyddsjakt för att skydda person eller egendom kan innebära exempelvis jakt för att motverka betesskador, angrepp mot tamdjur eller djur som beter sig aggresivt mot människor.

Kontakta kommunens viltvårdare

Har du problem med vilt eller frågor om skyddsjakten, kontakta kommunens viltvårdare så hjälper han dig.

Störande fåglar

Ibland kan fåglar på olika sätt ställa till problem med oljud eller avföring. Det är i första hand fastighetsägaren som är ansvarig för att lösa problemen med störande fåglar.

Fastighetsägaren ska också verka förebyggande enligt Miljöbalken för att motverka och förebygga eventuell olägenhet. Fastighetsägaren ansvarar också för att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar som kan upplevas som störande.

På allmänna platser ansvarar kommunen som utför regelbunden skötsel.

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvariga. Om du själv planerar att vidta åtgärder på balkongen eller fasaden utanför din lägenhet ska du därför alltid fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening innan.

Förebyggande åtgärder

Om du äger din fastighet, är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att utföra förebyggande åtgärder för att minska problem med störande fåglar på din fastighet.

Det finns några saker som du eller dina hyresgäster kan göra för att inte gynna förekomsten av störande fåglar intill bostäder:

  • Ta bort tillgången på mat för fåglarna.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon och gör dem otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar.
  • Rensa främst tak från bobyggnadsmaterial som fåglarna tagit dit. Observera att detta ofta behöver göras flera gånger innan fåglarna ger upp försöken att bygga bo. Reningen måste göras innan fåglarna byggt sina bon färdigt.
  • Sköt komposter och soptunnor så det är rent och snyggt så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
  • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att andra fåglar lockas dit.

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga kan du anlita ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Vad kan tillväxt- och tillsynsförvaltningen hjälpa till med

Om du upplever problem med fåglar uppmanar vi dig att i första hand kontakta fastighetsägaren/markägaren för att denna ska ges en möjlighet att åtgärda störningen. Blir situationen inte bättre efter kontakt med fastighetsägaren kan du lämna in ett klagomål till tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Vi kommer då kontakta fastighetsägaren och informera om klagomålet.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda om olägenhet för människors hälsa föreligger enligt miljöbalken. Det finns flera rättsfall som visar att fåglars skrän eller spillning i viss omfattning inte utgör olägenhet för människors hälsa eftersom spillning eller skrän är naturligt förekommande inslag i stadsmiljön.

Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet, enligt miljöbalken.

Som enskild person kan man uppleva fåglar som störande även om problemet inte bedöms vara en olägenhet. För att vi ska kunna ställa krav utifrån miljöbalken krävs det att störningen klassas som en olägenhet som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller ringa.

Viltvård

Viltvård på kommunal mark bedrivs enligt gällande jaktlagstiftning. Kommunen har jakträtt på kommunal mark och därmed ett ansvar att reglera viltstammar om så behövs ur ett allmänt intresse.

Kommunen utför många olika åtgärder för att minska viltrelaterade problem, både förebyggande och direkta. Viltvård i allmänhetens intresse kan exempelvis innebära att viltvården anpassas för att minimera vissa djurarters närvaro i stadsmiljö på grund av trafikolyckor eller egendoms- och betesskador. Viltvård för att främja viltbestånd kan exempelvis innebära stödutfodring, biotopförbättring, iordningsställande av skydd och holkar samt predatorkontroll.

Karlskoga kommun har för att förverkliga ansvaret och utföra tillhörande uppdrag en anställd kommunal viltvårdare.

Kontaktuppgifter

Namn: Jan Lund

Titel: Kommunens viltvårdare

Telefon: 070-687 37 74 (jour dygnet runt, året runt)

Hjälpte informationen på denna sida dig?