Till Karlskogas startsida

Parkeringstillstånd

De generella parkeringsreglerna räcker inte alltid till. För vissa grupper och ändamål finns det därför ett antal olika parkeringstillstånd och dispenser. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns att söka för gravt rörelsehindrade personer som endast kan förflytta sig med betydande svårigheter.

I vissa fall kan även särskilda dispenser från trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifterna utfärdas. Det gäller även vid långa, breda och tunga transporter.

Parkeringstillstånd rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är hjälpa de som har störst problem att självständigt förflytta sig i sin vardag. För att förmånen med parkeringstillstånd ska kunna nyttjas för de som har det svårast är det viktigt att utförandet sker restriktivt.

Villkor för utförandet av tillstånd

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas ett tillstånd
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.
 • Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehindret är av kortvarigt slag
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära
 • Mag- och tarmproblem t ex tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka en toalett.

Ansökan beslut och överklagande

 • Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökande är folkbokförd eller vistas.
 • Beslutande myndighet är en kommunal nämnd. I Karlskoga kommun fattar Tillväxt- och tillsynsförvaltningen sådana beslut på delegation från Tillväxt- och tillsynsnämnden.
 • Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare, som i vissa fall samråder med en förtroendeläkare.
 • Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år och förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövning sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
 • Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.

OBS! Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Tänk på att ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du förlorar tillståndet måste du göra en polisanmälan som du sedan ska lämna till utfärdande myndighet.

Ett parkeringstillstånd som inte nyttjas korrekt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

Information till intygsutfärdande läkare

För handläggarens bedömning är läkarens objektiva bedömning och läkarintyget av största betydelse.

Det är viktigt att utfärdandet är restriktivt.

Intyg skall utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med mera.

Lämnade personuppgifter i ansökan kommer att införas i ett ADB- baserat register.

Hjälpte informationen på denna sida dig?