Till Karlskogas startsida

Överklaga och klagomål

Om du tycker att ett kommunen fattat fel beslut så finns det två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Har du synpunkter eller klagomål om den vård eller det bemötande du eller någon närstående fått, bör du i första hand vända dig till den verksamhet du varit i kontakt med. Om det inte är ett alternativ kan du kontakta patientnämnden.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare och den som överklagar behöver inte vara personligt berörd.

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Karlskogas kommuns officiella anslagstavla finns på kommunledningskontoret på Katrinedalsgatan 2-4.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan bara upphäva beslut. De kan inte komma fram till ett annat beslut. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Förvaltningsrätten i Karlstad, domstol.se Länk till annan webbplats.

Förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som berörs av ett beslut som kommunen fattat. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är bygglov och olika typer av bistånd.

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Det ska framgå hur det går till och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

Om du vill överklaga beslutet har du tre veckor på dig från det datum som du fick beslutet.

Vad händer med klagomålet?

Synpunkter eller klagomål kan lämnas skriftligt eller muntligt. De kan ställas till enhetschef, biståndshandläggare eller till socialförvaltningens kansli eller direkt via vår hemsida.

Uppgifter om klagomålet och eventuella åtgärder dokumenteras av enhetschef och handlingen överlämnas till socialförvaltningens kansli. Du som framfört klagomål har rätt att få veta vad som gjorts i ärendet.

När du överklagar ett förvaltningsbesvär så riktar du din överklagan till förvaltningsrätten, men lämnar den till den ansvarige på kommunen.

Anledningen är att de ansvariga på kommunen - det kan vara en nämnd, ett utskott eller en tjänsteman - först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte.

Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de vidare det till förvaltningsrätten. Det finns alltså en möjlighet att din överklagan leder direkt till att ditt ärende omprövas av kommunen.

Patientnämnden

Patientnämndens ska stödja och hjälpa dig i dina kontakter med vården, både hemsjukvård och skolhälsovård. Nämnden tar emot synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård, det bemötande eller omhändertagande.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal. Patientnämnden drivs av Region Örebro och alla Örebro läns kommuner.

Patientnämnden nås via Region Örebro län Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?