Till Karlskogas startsida

Jämställdhet

Sverige ska vara ett jämställt land. I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsarbetet rör frågor om makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Jämställdhet är sedan länge en rättighet i svensk lag.

Så arbetar vi i Karlskoga kommun

Kommunledningen har beslutat att organisera arbetet med jämställdhetsfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv med kommunledningskontoret som sammanhållande kraft.

Grunden för Karlskoga kommuns jämställdhetsarbete är dels CEMR-deklarationen som skrevs under redan 2009, och dels Örebro läns strategi för jämställdhet. Det praktiska arbetet och verksamhetsansvaret ligger på respektive förvaltning/nämnd och det övergripande strategiska ansvaret ligger hos kommunledningskontoret.

Motor i arbetet är en arbetsgrupp med följande deltagare:

 • Anette Jonson, Kommunledningskontoret, sammankallande
 • Anna-Karin Davidsson, Kommunledningskontoret
 • Madeleine Radegård, Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
 • Julia Åhlgren, Samhälle- och serviceförvaltningen
 • Maria Beck, Skolförvaltningen
 • Maria Evensen, Kultur- och fritidsförvaltningen
 • N.N, Socialförvaltningen

Gruppen träffas minst en gång per kvartal för att stämma av och samordna uppföljning, utbildning, omvärldsbevakning med mera.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. De är en fortsättning på de åtta millenniemålen som världen arbetat för sedan år 2000.

Jämställdhet är en förutsättning för att målen i Agenda 2030 ska nås.

Länkar

Agenda 2030, globalportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CEMR-deklarationen

Karlskoga kommun antog CEMR-deklarationen 2009. Deklarationen är ett verktyg för kommuner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Deklarationen omfattas av 30 artiklar. De 30 artiklarna omfattar olika delar av den kommunala verksamheten och varje verksamhet/förvaltning/nämnd har därmed som uppdrag att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett jämställt sätt – både vad gäller kommunens invånare och kommunens anställda.

År 2022 kompletterades deklarationen med nio nya artiklar (31-39) och Karlskoga kommun har även ställt sig bakom dessa.

Länkar

CEMR-deklarationen, skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagar för jämställdhet

8 mars firas internationella kvinnodagen av kvinnogrupper över hela världen. Datumet firas också i FN och i många länder är det en nationell helgdag.

19 november firas den internationella mansdagen. Dagen avser att fokusera på mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag är att arbeta med uppföljning, analys, samordning samt kunskap och stöd för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med grunduppdraget organiseras inom tre verksamhetsområden; följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen, stödja aktörer i arbetet för jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Länkar

jamstalldhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modellkommun

Under åren 2017-2018 deltog Karlskoga kommun i Sveriges Kommuner och Regioners projekt Kunskapsspridning genom modellkommuner.

Ordlista

Feminism är en övergripande rörelse som utgår från att det finns en strukturell ojämställdhet i samhället. Som utgår från att män som grupp har mer makt än kvinnor och arbetar samtidigt för att förändra det. Målet är att åstadkomma ett samhälle där kvinnor har samma rättigheter och möjligheter som män.

Genus (gender) är egenskaper, intressen, roller som är socialt konstruerade utifrån vad som anses manligt eller kvinnligt. Detta förändras över tid och ser olika ut i olika samhällen/delar av världen. Normer om kön skapas för att upprätthålla makt och hierarkier.

Intersektionalitet beskriver hur olika maktordningar hänger ihop och hur överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bland annat ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion.

Juridiskt kön i Sverige finns två juridiska kön – man och kvinna.

Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har samma status och respekt och där alla människor och där alla människor är lika värda. Jämlikhet kan ses som ett paraplybegrepp som lyfter alla människors lika värde. Jämlikhet handlar om rätt till icke-diskriminering och utgår från diskrimineringsgrunderna där kön är en av många diskrimineringsgrunder.

Jämställdhet är när kvinnor och män har makt och inflytande att påverka sin livssituation, har inflytande i alla delar av samhällslivet så att det blir mer demokratiskt och rättvist och tar vara på alla människors kompetens. Kvantitativ jämställdhet definieras ofta som en fördelning mellan kvinnor och män på 60 %-40 % Allt som ligger utanför definieras som antingen mansdominerad eller kvinnodominerad (till exempel en arbetsplats).

Jämställdhetsintegrering jämställdhet ska integreras som en naturlig del i all verksamhet och inte som ett spår vid sidan av, som ett projekt, eller av eldsjälar eller konsulter.

Kön biologisk skillnad på kvinnor och män.

Könsidentitet handlar om en persons självupplevda kön.

Könsuttryck handlar om en persons sätt att manifestera sin könsidentitet genom exempelvis kläder, smycken, frisyr, kroppsspråk och symboler som kan kodas manligt eller kvinnligt.

Norm är en förväntan på att något ska vara på ett visst sätt, utan att det är direkt uttalat.

Stödmaterial

Som stöd för arbetet med hållbar utveckling, där jämställdhet är en del, finns en handledning för hållbar utveckling samt en checklista som ska användas när man till exempel tar fram tjänsteskrivelser som underlag för beslut.

På Sveriges Kommuner och Regioners webbplats, skr.se, finns mycket stödmaterial att ta del av.

Länkar

Agenda 2030, skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges nationella mål

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

 • Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande.
 • Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
 • Delmål 3: Jämställd utbildning
 • Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
 • Delmål 5: Jämställd hälsa
 • Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Länkar

Mål för jämställdhet, regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Örebro läns jämställdhetspris

Karlskoga kommun har varit framgångsrik på jämställdhetsområdet och både fått pris och blivit nominerade till Örebro läns jämställdhetspris.

Örebro läns jämställdhetsråd

Ulrika Lundgren, förvaltningschef för samhälle- och serviceförvaltningen, representerar Karlskoga och Degerfors i Örebro läns jämställdhetsråd.

Örebro läns jämställdhetsstrategi

Länsstyrelsen i Örebro har, tillsammans med länets kommuner, Region Örebro län, Försäkringskassan samt Örebro universitet, tagit fram en strategi för åren 2021-2024.

Länkar

Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024 (PDF), lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?