Till Karlskogas startsida

Ekologisk hållbarhet

Karlskoga kommun har en vision där vi ska vara den kloka, välkomnande och innovativa kommunen. Det framgår i visionen att samhället ska byggas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt utan att äventyra kommande generationers behov. Så här jobbar vi därför med ekologisk hållbarhet.

All utveckling vilar på dessa tre hållbarhetsperspektiv, vilket gör Karlskoga till ett hållbart och klimatsmart föredöme.

Karlskoga kommun ska vara en förebild för sina medborgare, företagare och övriga kommuner i landet. Kommunens medarbetare ska bidra till ett hållbart samhälle, där klimat, vatten och biologisk mångfald är prioriterat och resurserna används på ett hållbart sätt.

Grunden är miljöprogrammet och underliggande styrdokument, som tillsammans täcker in de flesta miljöområden som Karlskoga kommun vill jobba mot. De finns också till för att alla ska kunna arbeta aktivt och konsekvent mot samma hållbara mål i utvecklingen av Karlskoga kommun.

Här kan du läsa mer om hur Karlskoga jobbar med olika områden inom ekologisk hållbarhet.

Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara. De balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agenda 2030 i Karlskoga kommun

Karlskoga kommun har tagit beslut om att ställa sig bakom de 17 globala målen i Agenda 2030 samt att ta fram en strategi för att nå hållbar utveckling. Aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen av Agenda 2030 pågår i många av kommunens verksamheter, i dagsläget finns dock ingen samlad bild över nuläget kring Agenda 2030 och vilka mål och delmål i agendan som bör prioriteras. Arbete med att identifiera nuläget och hur Karlskoga kommun går vidare från det, pågår just nu. När arbetet fortskrider kommer mer information om Karlskoga kommuns arbete här.

Glokala Sverige

Karlskoga kommun är med Glokala Sverige som är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre hållbar värld. Karlskoga kommun är medlem och deltar i Glokala Sveriges aktiviteter.

Glokala Sverige, fn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det är nödvändigt att både arbeta med till klimatanpassning och minskade utsläpp. Ett exempel på klimatanpassning är att anlägga dagvattendammar som kan ta hand om vattnet från kraftiga skyfall.

Karlskoga kommun har i miljöprogrammet beslutat att kommunen ska förebygga och hantera effekter av klimatförändringar genom strategisk planering och god samverkan mellan olika parter.

Vad är klimatanpassning?

FN:s klimatpanel har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatet. Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta förändras framöver. Även med det mest optimistiska framtidsscenario står det klart att vi går mot en framtid med ett varmare, torrare, våtare och extremare klimat.

I Sverige så kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

Kommunen är en viktig aktör när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Det beror på att kommunen har ansvar för fysisk planering, VA-hantering, säkerhet, äldrevård med mera.

Klimatsmart vardag

Funderar du själv hur du kan bidra till en klimatsmart och hållbar vardag? Det finns många saker du själv kan göra, stora som små. Här följer exempel:

Spara energi

 • Byt till lampor som drar lite ström.
 • Få koll på elen, stäng av strömmen till saker som inte används. Släck lampan när du inte är där.
 • Välj energisnåla produkter när det är dags att köpa nytt.
 • Läs av elmätaren regelbundet.

Resor och transporter

 • Cykla: cykelkarta och tips på cykelutflykter
 • Åk kollektivt
 • Gör utflykter på hemmaplan: vandringsleder och tips på utflyktsmål

Avfall och sopsortering

 • Sortera ditt avfall
 • Minska ditt avfall: minimeringsmästarna och tips på hur du kan minska ditt avfall
 • Matsvinn
 • Återvinningscentralen och återvinningsstationer

Mat

 • Välj hellre vegetariska rätter framför kötträtter.
 • Köp mat efter årstiden, och produkter som kan odlas i Sverige under säsongen. Under höst och vinter är tillgången stor på frukt, grönsaker och rotfrukter som odlats i växthus.
 • Välj svenska, frilandsodlade, frukter och grönsaker i stället för importerade alternativ.
 • Välj närproducerat. Handla lokala eller närproducerade produkter. Välj i första hand de alternativ som även är ekologiska, och i andra hand de alternativ som färdats kortast väg.
 • Välj svenskt, ekologiskt kött. Det ställs högre krav på djurhållning i Sverige jämfört med de flesta andra länder.

Giftfri vardag

 • Tvätta bilen i biltvätt och välj miljöanpassade bilvårdsprodukter
 • Minska användningen av nyproducerad plast.
 • Återvinn så mycket som möjligt av dina plastförpackningar.
 • Välj ofärgade plastförpackningar framför svarta och de med mycket tryck på. Färgade plastförpackningar är svårare att återvinna eftersom sorteringsmaskinerna har svårt att avgöra dess material.
 • Byt ut köksredskap av plast till metall, trä eller glas.
 • Istället för att köpa nya plastkassar när du handlar kan du återanvända och ta med kassar hemifrån.
 • Välj bort kläder och produkter av fleece eftersom de släpper ifrån sig mikroplaster när de tvättas.
 • När det gäller barn och kemikalier ska du vara försiktig eftersom barn har tunnare hud än vuxna och därför är extra känsliga.

Hållbar konsumtion

 • Återbruka och laga det som gått sönder.
 • Låt dina gamla möbler och saker få nya ägare.
 • Låna eller hyr det du behöver just nu: Tips på återbruksbutiker och platser
 • Återvinn dina kläder och textilier.
 • Använd miljö- och hållbarhetsmärkta produkter: Svanen, Bra miljöval, Fairtrade, Krav, GOTS (Global organic textile standard), EU Ecolabel (EU:s officiella miljömärkning)

Bidra till biologisk mångfald

 • Skapa en egen blomsteräng. Du behöver inte göra en stor äng. En liten äng är bättre än inget. Ta några kvadratmeter av gräsmattan och skapa en äng med vilda blommor. Du kan köpa en blandning av växter eller så en frömix av olika blomstersorter.
 • Bygg ett insektshotell. Insektshotell behöver inte alls vara så stora för att vara till nytta för pollinatörer, det kan räcka med att bunta ihop några bamburör eller borra hål i en större träbit.
 • Rapportera in invasiva arter

Hållbart byggande

Karlskoga kommun satsar på miljömässigt hållbara byggnationer, och har därför ingått medlemskap i Sweden Green Building Council (SGBC). Medlemskapet innebär att Karlskoga kommun kommer att ta sikte på att kommunens nybyggnationer ska certifieras inom området Miljöbyggnad.

Systemet kan användas både för nya och befintliga byggnader, vilket innebär att vi förutom att ställa dessa krav vid nybyggnation också kommer att utveckla våra befintliga fastigheter så att de i högre grad uppfyller kraven.

Miljöcertifiering

För att en byggnad ska certifieras inom Miljöbyggnad mäts totalt 16 olika punkter, exempelvis inom energianvändning, ventilation och andel förnybar energi. Det finns sedan tre bedömningsnivåer; brons, silver och guld. Karlskoga kommun har bestämt sig för att ta sikte på nivå silver.

Om Sweden Green Building Council (SGBC)

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Målet är att skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Miljöbyggnad, sgbc.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att se förändringar och varna för störningar i miljön bedriver Karlskoga kommun olika typer av miljöövervakningar inom luftföroreningar, sjöar och vattendrag.

Miljöövervakning är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet över tid. Det innebär att mätningar tas över långa tidsperioder för att kunna visa om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller om det beror på en naturlig variation.

Genom att sätta aktuella lägesbeskrivningar i relation till tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan vi se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller om ytterligare undersökningar och åtgärder behövs. Du kan läsa mer om den nationella miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats och den lokala på Länsstyrelsens webbplats.

Miljöövervakning, naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöövervakning, lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luftföroreningar

Karlskoga kommun bedömer luftkvaliteten varje år genom så kallade objektiva skattningar som baseras på Naturvårdsverkets bakgrundsinformation och tillgängliga data från bland annat trafikmängder och infrastruktur.

Sjöar och vattendrag

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund bedriver samordnad recipientkontroll i hela Gullspångsälvens avrinningsområde, vilket Karlskoga kommun tillhör.

Syftet med kontrollerna är att Karlskoga kommun ska ha en uppfattning om kvalitet och problem i de små vattendragen och sjöarna så vi kan informera om dem via Länsstyrelsens Vattenkartan, och i förlängningen även göra riktade åtgärder.

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om sjöar

I Vattenkartan kan du hitta information om sjöar och vattendrag och dess statusklassning.

Vattenkartan, lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobilitet och fordon

I Karlskoga kommun arbetar vi på flera olika sätt för att främja ökad mobilitet och skapa en fossilfri fordonsflotta.

Bränsle

Vi har en grundlig uppföljning av hur vi tankar våra bilar för att se hur mycket klimat, och pengar, vi sparar varje månad genom att tanka fossilfritt istället för bensin eller diesel i kommunens fordon. Och vi kommer under våren 2022 att införa en utökad mobilitetspool för kommunens egna fordon. I denna kommer det finnas bilar, olika typer av cyklar och busskort för medarbetare att använda i tjänsten. Detta kommer att minska antalet bilar som behövs och det blir en rejäl minskning av koldioxid och en stor ekonomisk besparing varje år.

Samarbeten och nätverk

Miljö- och klimatarbetet kräver samordnade insatser med många olika aktörer på flera olika nivåer. Därför ingår våra medarbetare i flera olika nätverk för att öka sina kunskaper, sprida goda exempel och lära av varandra.

Karlskoga kommuns miljöstrateger ingår i ett länsövergripande nätverk med miljöstrateger och miljösamordnare för hela Region Örebro län samt i miljönätverk i Värmland.

Utöver dessa formella nätverk finns även mer informella samarbeten med olika aktörer både inom kommunkoncernen och med andra kommuner.

Avfallssamverkan Östra Wermland

Karlskoga, Degerfors, Filipstad, Kristinehamn och Storfors kommuner slöt vid årsskiftet 2020/2021 en överenskommelse om samverkan inom avfallsområdet. Målet med avfallssamverkan är att säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering i kommunerna och att skapa förutsättningar för att nå såväl lokala som nationella mål kopplat till avfallshanteringen.

Bättre service och lättare sortering

Kommunerna har i dag ansvar för insamling och omhändertagande av kommunalt avfall. För den lokala hanteringen av avfall har varje kommun en avfallsplan med politiskt antagna mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Åtgärderna som genomförs ska i slutändan öka servicegraden och göra det lättare för hushållen att sortera ut avfallet på rätt sätt.

Natur- & miljöboken

För att ge fler barn och deras familjer möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling och en hållbar livsstil samarbetar vi med Svenska Kunskapsförlaget som distribuerar Natur- & miljöboken till mellanstadieskolor. Varje steg i läromedlet är anpassat till kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs vilket utgör en heltäckande miljöutbildning för eleverna.

Styrdokument

Det övergripande styrdokumentet som rör ekologisk hållbarhet är miljöprogrammet 2021-2030. Detta är kommunens första miljöprogram och ska ge en samlad bild över kommunens viljeriktning i kommande miljöarbete.

Genom att ta fram en mer sammanhållen strategi för Karlskoga kommuns miljöarbete skapas en helhetsbild som ger struktur och tydlighet. Programmet kommer skapa förutsättningar för fokuserade insatser och rätt prioritering av resurser. Programmet innehåller fem fokusområden med övergripande mål. För att nå målen i miljöprogrammet har alla nämnder och dess förvaltningar i kommunens organisation ett ansvar.

Fokusområdena är:

 • Klimat
 • Resursanvändning
 • Vatten
 • Samhällsplanering
 • Biologisk mångfald

Under miljöprogrammet finns ett antal dokument som mer i detalj beskriver i vilken riktning kommunen går inom olika områden som rör ekologisk hållbarhet och vilka åtgärder som är prioriterade. Dessa dokument kopplas till respektive fokusområde i miljöprogrammet.

Miljöprogrammet och dess underliggande styrdokument följs upp årligen. Uppföljningen ger en sammanställd bild och fortsatt planering för arbetet av programmet.

För att kommunen ska ha ett långsiktigt miljöarbete gäller programmet mellan 2021-2030. Kommunen ska under dessa år arbeta för att målen i programmet ska förverkligas. Miljöprogrammet kommer att revideras vid behov, men aktualitetsförklaras vid varje mandatperiod.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?