Till Karlskogas startsida

Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Med modersmål menar man vanligen det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Bland eleverna i Karlskoga talas det i hemmen omkring 60 olika språk. Vi erbjuder modersmålsundervisning eller studiehandledning i 20 av dessa språk.

Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, personlighets- och kunskapsutveckling. Undervisningen ger ditt barn möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker barnets självkänsla och identitet och skapar en länk till elevens kulturella arv. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk och är gynnsamt för all inlärning, även i andra ämnen.

Hur fungerar modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Eleverna får betyg i årskurs 6, 7, 8 och 9 vid samma tillfälle som i skolans övriga ämnen.

Undervisningen sker utanför ordinarie skoltid. Ibland samordnas undervisningen mellan olika skolor. Det kan innebära att ditt barn behöver förflytta sig till annan skola och delta på undervisningen där.

Det är frivilligt att ansöka om modersmålsundervisning, men har eleven erbjudits undervisning är det obligatorisk närvaro precis som till övriga lektioner. Närvarokontroll sker via skolans ordinarie system. Vid upprepad ogiltig frånvaro riskerar eleven förlora rätten att läsa modersmål.

Vid ordinarie utvecklingssamtal lämnas information om modersmålsundervisningen.

Förskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska ska du ange det i ansökan om förskoleplats. Vi försöker placera barn med samma modersmål tillsammans. Vid inskolningen kartläggs barnets språk tillsammans med föräldrarna för att se vilka språk barnet omges av i sin vardag.

Därefter görs kontinuerliga uppföljningar av språkutvecklingen. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrarna och tolk används vid behov. I den dagliga förskoleverksamheten används tecken, bilder och annat material för att underlätta och stärka språkutvecklingen.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Enligt skollagen 10 kap 7 § (2010:800) ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  • En eller båda vårdnadshavare har ett annat språk
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket och talar språket dagligen i hemmet. (På gymnasienivå krävs goda kunskaper)
  • Minst fem elever i kommunen önskar undervisning i språket.
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet, dock krävs grundläggande kunskaper i språket. I Karlskoga kommun erbjuds modersmål från årskurs 1 och uppåt.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

I Karlskoga kommun erbjuds modersmål från årskurs 1 och uppåt.

Modersmålsundervisning i skolan

  • Får inte vara nybörjarundervisning.
  • Är frivilligt, men när anmälan är gjord är närvaro obligatorisk.
  • Kan förläggas på annan plats än den egna skolan.
  • Anordnas inte om antalet elever i ett språk understiger fem i kommunen (för minoritetsspråk räcker det med en sökande elev).

Ansökan och uppsägning av modersmålsundervisning

Inom kort öppnar vår digitala ansökan om modersmålsundervisning via Edlevo inför läsåret 2024/2025.

De elever som redan beviljats modersmålsundervisning behöver inte ansöka igen. Vill ni avsluta modersmålsundervisningen meddela er modersmålslärare skriftligen om detta.

Mer information kommer via Edlevo i början av maj.

Kontakt

Undrar du något över modersmålsundervisning eller vill få tag på blanketten för modersmålsundervisning? Kontakta komunens serviceceter på telefon 0586-61000 så blir du kopplad till rätt person.

Har du specifika frågor och hur det fungerar på ditt barns skola? Kontakta skolexpedittionen.

Välkommen med din ansökan.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?