Till Karlskogas startsida

Mätning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. I Karlskoga kommun finns det cirka 10 000 fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Karlskoga kommun utför olika typer av inmätningar, inför till exempel nybyggnationer. Mätning görs också på uppdrag av kommunens lantmäterimyndighet.

Om du exempelvis ska bygga ett nytt hus behöver du veta läget på fastighetsgränserna, var ledningar finns nedgrävda och detaljplanebestämmelsers utbredning. Därför arbetar Karlskoga kommun kontinuerligt, med hjälp av bland annat noggranna GPS-instrument, för att hålla ordning på dessa olika verksamheter.

Husutstakning

När nya byggnader uppförs är det viktigt att de hamnar på rätt plats. Med "rätt plats" menas det läget som ritats in på situationsplanen/nybyggnadskartan och blivit godkänt av bygglovshandläggaren.

Enligt Plan- och bygglagen ska utstakning ske där placeringen av byggnaden är av stor betydelse. Utstakningen görs normalt av Karlskoga kommun, men byggherren kan använda sig av någon annan person med mätningsteknisk kompetens, så länge det kontrolleras med bygglovshandläggaren först.

När ditt bygglov blivit beviljat och du har fått ditt startbesked görs en grovutstakning. Det innebär att huset märks ut med en träkäpp i varje hushörn, innan marken börjar beredas. När markarbetet är färdigställt och husgrunden snart ska påbörjas, görs en finutstakning. Innan dess ska byggherren placera ut profilstolpar cirka 1 meter utanför hushörnen. Liggande profilbrädor ska sättas fast på stolparna på samma höjd (se bild), exempelvis färdigt golv. Det är viktigt att profilstolparna är rejält nerslagna i marken, så att de inte kan rubbas av exempelvis grävmaskiner. Markeringen av byggnadens placering görs därefter med hjälp av spik och tråd. 

Rekommenderade mått för profilbrädor:

  • Stående profilstolpar: 5 cm x 10 cm (2x4 tum)
  • Liggande profilbrädor: 2,5 cm x 10 cm (1x4 tum)

Beställning av husutstakning

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan upprättas av kommunen och visar bland annat gällande fastighetsindelning, detaljplanebestämmelser, markhöjder och VA-ledningar.

Nybyggnadskartan används sedan av den som söker bygglov, som underlag för inritning av huskroppen. På kartan ska byggnaden ges föreslaget plan- och höjdläge samt förses med erforderliga mått för utstakning. Nybyggnadskartan skickas sedan vidare till respektive bygglovshandläggare. Kostnaden för en komplett nybyggnadskarta ligger på ungefär 7200 kronor.

Beställning av nybyggnadskarta

Övriga mätuppdrag

Karlskoga kommun erbjuder även mätningstjänster så som projekteringsmätningar, utstakning av arbetsfix och andra mätningsrelaterade uppdrag enligt önskemål.

Beställning av övriga mätuppdrag

Hjälpte informationen på denna sida dig?